Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap 10-13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen med mera (KRFS 2007:2) ska länsstyrelsen skaffa sig kännedom om vilka undersökare som vill vara verksamma i länet.

Länsstyrelsen bedömer en undersökares lämplighet utifrån de kriterier som anges i 7 § i föreskrifterna. Innebörden av dessa kriterier har även utvecklats av Riksantikvarieämbetet i Vägledning om uppdrags-arkeologi, Vägledning till Bedömning av undersökare och undersökningsplan (www.raa.se).