Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag kan sökas för exempelvis vård av fornlämningar, kulturlandskap och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, till vissa arkeologiska undersökningar, till information samt till kunskapsuppbyggnad och vissa utredningar.