Ansökan om arkeologisk utredning

Ansökan om tillstånd till markingrepp i område, där idag okänd fornlämning kan misstänkas finnas dold under mark, enligt 2 kap 11 §§ Kulturmiljölagen (1988:950).