Ansökan om auktorisation som bilskrotare

Länsstyrelsen i Hallands län får, med stöd av bilskrotningsförordningen (2007:186), meddela auk-torisation av bilskrotare. Avgift för prövning av ansökan om auktorisation av bilskrotare är för närvarande 2 300 kronor (med reservation för ändring) och ska betalas när ansökan lämnas in till länsstyrelsens bankgironummer: 5327-1698. Ange sökandes namn på inbetalningen.

Länsstyrelsen handlägger ansökan om auktorisation av bilskrotare först när vi fått in ansökningsavgift och en komplett ansökan med korrekta uppgifter och med samtliga bilagor.