Ansökan om dispens från biotopskyddet

Vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) omfattas av det så kallade generella biotopskyddet som skyddar till exempel alléer, stenmurar, diken och småvatten. Huvudsyftet är att bevara den biologiska mångfalden. Du kan söka dispens från det generella biotopskyddet.