Ansökan om skyddsjakt

Skyddsjakt ska förebygga och minimera de skador som vilt kan orsaka. Skyddsjakt kan tillåtas trots att jakt inte är tillåten på djurarten ifråga, eller den tid på året när skador uppstår.

Tillstånd ges om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

 Content Editor

​​I tillstånd till skyddsjakt ställs vanligtvis krav på återrapportering av jaktens genomförande och resultat, detta redovisas på separat blankett Återrapportering av skyddsjakt.