Tillstånd till utplantering av kräftor

För att plantera ut kräftor i ett vattenområde krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.