Ansökan för tillstånd till tävling på väg

Blankett för ansökan om tillstånd till tävling på väg eller uppvisning med fordon.

Enligt 3 kap. 84 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får tävling eller uppvisning med fordon, eller där sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra deltar, inte anordnas på väg utan länsstyrelsens tillstånd. Tillståndskravet gäller bland annat bil, motorcykel, cykel, rullskidor och rullskridskor.

För vissa tävlingar eller uppvisningar på väg kan det krävas tillstånd till offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617). Sådant tillstånd söks hos polisen, men länsstyrelsen meddelar beslut för båda ansökningarna samtidigt.

För körning i terräng (alltså inte på väg) med motorfordon krävs ett särskilt tillstånd enligt terrängkörningslagen (1975:1313).

 Om ansökan

Ansökan om tillstånd ska göras hos länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen på väg ska äga rum. Om tävlingen eller uppvisningen berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen eller uppvisningen startar.

Ansökan ska göras i god tid före tävlingen eller uppvisningen. Gäller ansökan tävling eller uppvisning på väg med cykel eller där sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket trafikförordningen deltar ska ansökan ha inkommit till länsstyrelsen senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen ska äga rum. För tävling eller uppvisning på väg i övriga fall gäller att ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast två månader innan tävlingen eller uppvisningen ska äga rum. Berör tävlingen eller uppvisningen flera län ska ansökan göras minst tre månader före första tävlings- eller uppvisningsdagen.

Ansökan ska innehålla följande:
1. Kontaktuppgifter till ansvariga för tävlingen eller uppvisningen.
2. Uppgift om tävlingens eller uppvisningens art.
3. Tidpunkt för tävlingen eller uppvisningen.
4. Beräknat antal deltagande i tävlingen eller uppvisningen.
5. Uppgifter om antalet funktionärer i tävlingen eller uppvisningen.
6. Förväntat publikantal, behov av parkering för besökare och funktionärer och liknande uppgifter.
7. Uppgifter om avspärrningar och liknande åtgärder.
8. Beskrivning av tävlings- eller uppvisningssträckan samt en karta över denna i lämplig skala.
9. Uppgift om säkerhetsorganisation samt sjuk- och olycksberedskap.
10. I förekommande fall medgivande från enskild vägs ägare.
11. Om tävlingen eller uppvisningen på väg har moment som kräver förbud mot trafik med fordon eller avstängning av vägen för annan trafik än deltarare och funktionärer ska uppgifter lämnas om fastighetsägare, boende och nyttjanderättshavare längs den avstängda sträckan. Eventuella medgivande från dessa ska bifogas ansökan.
12. Beskrivning av behov av särskilda trafikregler med anledning av tävlingen eller uppvisningen.
13. Beskrivning av behov av åtgärder med stöd av vägmärkesförordningen (2007:90).
14. Förslag på alternativa vägar för de som berörs av förbud mot trafik med fordon eller avstängning av vägen.
15. Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för länsstyrelsens prövning av ansökan.

Innan länsstyrelsen behandlar ansökan ska ansökningsavgiften vara betald.

Ansökningsavgiften för tävling på väg är 2 300 kronor om tävlingen går genom ett och samma län. Om tävlingen går genom flera län är ansökningsavgiften 5 700 kronor. Ansökningsavgiften ska betalas till bankgiro 5327-1698. Skriv på inbetalningen att avgiften avser tävling på väg samt sökandens namn. Observera att ärendet inte handläggs innan betalningen inkommit.