Förorenade områden

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader. Oftast finns dessa områden i anslutning till industriell verksamhet. Arbetet med förorenade områden i Sverige är ett led i arbetet med att uppnå miljömålet Giftfri miljö.
Gammalt flygfoto över Rydöbruk sulfit i Hylte kommun.

Regeringen avsätter ca 400 miljoner kronor per år för arbetet med förorenade områden. Huvuddelen av dessa medel fördelas till landets länsstyrelser. I oktober varje år söker Länsstyrelsen bidrag för inventering, utredning och tillsyn över förorenade områden från Naturvårdsverket. I ansökan görs också en redovisning av vad som gjorts under föregående år och hur man tänkt bedriva verksamheten framöver. Detta beskrivs i Länsstyrelsens regionala program för efterbehandling av förorenade områden. 

I första hand skall den som förorenat marken stå för utredningar och åtgärdskostnader. Men går det inte att hitta en ansvarig enligt 10 kap miljöbalken och om det förorenade områden anses vara prioriterat så kan länsstyrelsen söka bidragsmedel för åtgärder från Naturvårdsverket. Åtgärdsmedel kan sökas när som under året under förutsättning att området ifråga är ordentligt utrett. Utredningsmedel kan sökas endast en gång per år.

Arbetet med tillsyn över förorenade områden bör ständigt öka på Länsstyrelsen, detta för att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder.