Miljömål

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Som regionala miljömål för Hallands län gäller sedan år 2012 de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Kontakta oss

Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen:

Marie-Helene Bergstrand 
010-22 43 213

Jennie Thronée
010-22 43 365

 Miljömålskonferens 2015

Den 27/1 hölls årets Miljömålskonferens med tema Hur mår havet? Här kan du ta del av presentationerna från dagen.

 Content Editor

Regionalt åtgärdsprogram för Hallands län 2016.pdf

Här är Hallands uppdaterade regionala åtgärdsprogram för miljömålen!

De förändringar som har gjorts är dels att genomförda och avslutade åtgärder tagits bort och dels att en handfull nya åtgärder inom området Giftfri miljö lagts till. Flera av de nya åtgärderna har fokus på barn, som är en särskilt känslig grupp när det handlar om kemikalier.

 Miljömålskonferens 2016

 Höstlandskap

Hallands landsbygd och vatten – resurser i miljömålsarbetet .

Läs mer och hitta föreläsarnas presentationer här.

 Seminarieserie 2014

 

Under november 2014 hölls återigen en seminarieserie på temat Klok konsument. Här kan du läsa mer om de föreläsningar som hölls runt om i länet.