Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

   Illustration: Tobias Flygar

Med anledning av förändringarna i miljömålssystemet har Länsstyrelsen 2012-06-26 beslutat att avföra de tidigare regionala miljömålen. Som regionala miljömål för Hallands län gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar som regeringen beslutade om 2012-04-26.

I arbetet med Sveriges 16 miljökvalitetsmål har länsstyrelsen en samordnande roll som regional miljömyndighet. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, organisationer och andra aktörer för att se till att miljökvalitetsmålen får genomslag.  

Sedan miljömålssystemet infördes 1999 har det förändrats och Länsstyrelserna har fått ett tydligare ansvar att ta fram regionala åtgärdsprogram och driva det regionala åtgärdsarbetet framåt. Under hösten 2010 påbörjade Länsstyrelsen ett arbete med att utveckla åtgärdsarbetet för att nå miljömålen i Halland.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen:

Marie-Helene Bergstrand 
010-22 43 213

Jennie Thronée
010-22 43 365

 Miljömålskonferens 2016

 Höstlandskap

Hallands landsbygd och vatten – resurser i miljömålsarbetet .

Läs mer och hitta föreläsarnas presentationer här.

 Miljömålskonferens 2015

 

Den 6 februari hölls årets miljömålskonferens. Mer information samt föreläsarnas presentationer hittar du här.

 Seminarieserie 2014

Under november 2014 hölls återigen en seminarieserie på temat Klok konsument. Här kan du läsa mer om de föreläsningar som hölls runt om i länet.