Miljömål

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Som regionala miljömål för Hallands län gäller sedan år 2012 de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

 Content Editor ‭[2]‬

Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen:

Jennie Thronée
010-22 43 365

Marie-Helene Bergstrand (tjänstledig)
010-22 43 213

 

 Content Editor ‭[1]‬

Regionalt åtgärdsprogram för Hallands län

Här är Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen!