Miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Som regionala miljömål för Hallands län gäller sedan år 2012 de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Kontakta oss

Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen:

Marie-Helene Bergstrand 
010-22 43 213

Jennie Thronée
010-22 43 365

 Miljömålskonferens 2016

 Höstlandskap

Hallands landsbygd och vatten – resurser i miljömålsarbetet .

Läs mer och hitta föreläsarnas presentationer här.

 Miljömålskonferens 2015

 

Den 6 februari hölls årets miljömålskonferens. Mer information samt föreläsarnas presentationer hittar du här.

 Seminarieserie 2014

Under november 2014 hölls återigen en seminarieserie på temat Klok konsument. Här kan du läsa mer om de föreläsningar som hölls runt om i länet.