Tillsyn enligt PBL och PBF

Vacker trappa.

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Boverket och Länsstyrelsen ska genom råd och stöd ge byggnadsnämnden vägledning i deras tillsynsarbete.

Byggnadsnämndens tillsynsarbete regleras i 11 kap PBL (2010:900) och i 8 och 9 kap PBF (2011:338). Länsstyrelsen ska följa upp och utvärdera Region Gotlands tillsynsarbete och årligen rapporter erfarenheter till Boverket.  

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.  

Rollfördelning i arbetet med tillsyn enligt plan- och byggförordningen (PBF)

Byggherren har huvudansvaret för att lagar och regler följs genom egenkontroll.

Byggnadsnämnden ska utöva tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter.

Länsstyrelsen ska ge byggnadsnämnden i länet tillsynsvägledning samt följa upp och utvärdera deras tillsynsarbete.

Boverket ska ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning och sammanställa erfarenheter av hur arbetet bedrivs.

Läs mer i dokumenten "byggnadsnämndens tillsyn" och "har du råd att bygga svart" som ligger i höger spalt.