Planfrågor

Kommunerna ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning. Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket.

Samhällsplanering

Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö. Gotlands län har ett vackert och värdefullt natur- och kulturlandskap som erbjuder varierande boendemiljöer nära hav och natur. Samtidigt är många miljöer känsliga för ingrepp och på dessa platser är det viktigt att särskild hänsyn tas vid planering av bebyggelse. Exempel på särskilt känsliga miljöer är den gotländska kusten, Fårö, Storsudret, Östergarnslandet och världsarvsstaden Visby.

Plansystemet

Kommunerna ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning. Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket.   För att planera ny bebyggelse, vägar och andra anläggningar krävs en avvägning mellan olika intressen, det gäller såväl enskilda som allmänna intressen. I första hand är det en kommunal uppgift att planlägga och styra markanvändningen med stöd och vägledning av plan- och bygglagen och miljöbalken. Avvägningen mellan olika intressen sker i planprocessen, i kommunens översiktsplan och detaljplaner, respektive i olika tillståndsbeslut. I planläggningen ska kommunen alltid samråda med Länsstyrelsen.

Råd om kommunal planering

Tillsammans med kommuner och andra statliga myndigheter arbetar vi med rådgivning och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Underlagsmaterial för samhällsplanering

Vi tar fram, sammanställer och tillhandahåller underlagsmaterial om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid samhällsplaneringen. Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter.

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet. Länsstyrelsen deltar i formella samråd om kommunala detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner samt prövar kommunernas beslut att anta detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig till Region Gotland om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov kan du överklaga det till oss.  Överklagande av detaljplaner sker sedan den 1 juni 2016 till mark- och miljödomstolen.