Kommunikationer

Bild: Gatuparti, stenläggning från Visby innerstad

Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling av Gotland och dess näringsliv samt för att de avvägningar som görs, sammantaget leder till att utvecklingen inom kommunikationssektorn sker i överensstämmelse med de av riksdagen och regeringen beslutade målen.

Eftersom Gotland ligger nästan mitt i Östersjön, krävs särskilda åtgärder och insatser för att neutralisera lägets nackdelar. Transporter på vägar och järnvägar måste här ersättas med färje- och flygtrafik för att de nödvändiga kontakterna med omvärlden ska fungera.

Länsstyrelsens arbete är framförallt inriktat på att i samverkan med andra, internt och externt, informera om och få förståelse för Gotlands speciella transportsituation.

På Gotland ansvarar Region Gotland för långtidsplaneringen av infrastruktur, så som länstransportplaner.