Lokala trafikföreskrifter för väg

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela särskilda trafikregler genom att besluta om lokala trafikföreskrifter.

En lokal trafikföreskrift kan till exempel vara:

  • Hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt område.
  • Stopplikt och väjningsplikt för vägar i korsningar med allmän väg där staten är väghållare.
  • Huvudled på vägar utanför tättbebyggt område.
  • Omkörningsförbud, stannande och parkering utanför tättbebyggt område.

De flesta trafikföreskrifter inom tättbebyggt område beslutas av kommunen.

Vad ska en ansökan innehålla?

Om du tycker att en trafikbestämmelse ska ändras, till exempel en hastighet, ska du skicka en ansökan om hastighetsbegränsning till länsstyrelsen. Din ansökan ska innehålla:

  • Vägnamn/vägnummer på den väg som avses.
  • En karta där du har markerat aktuell vägsträcka.
  • En motivering till varför du anser att en förändring bör göras.
  • Namn, adress och telefonnummer till dig som söker. Ange gärna din mailadress om du har en sådan.

Din ansökan kan du skicka via mail till gotland@lansstyrelsen.se eller så skickar du den via post till Länsstyrelsen Gotlands län, 621 85 Visby.
Om din ansökan gäller en enskild väg bör vägföreningen stå som sökande.

Från ansökan till beslut

När länsstyrelsen har tagit emot en ansökan skickar vi en kopia av den till Trafikverket Region Stockholm, Polismyndigheten Gotland och Region Gotland som är våra remissinstanser. När de har yttrat sig i ärendet skickar vi deras svar till dig som ansökt och du ges möjlighet att lämna synpunkter innan länsstyrelsen tar beslut i ärendet.

Det beslut som tas grundar sig på en objektiv helhetsbedömning utifrån förhållandena på den aktuella platsen och övrigt som framkommit i ärendet.

I det fall Länsstyrelsen beslutar om lokal trafikföreskrift, i enlighet med ansökan, börjar föreskriften att gälla det datum som anges som ikraftträdandedatum. Det brukar vara cirka en månad efter beslutsdatum och då ska också aktuella vägmärken vara utsatta på platsen.

I de fall Länsstyrelsen avslår en ansökan kan beslutet överklagas till Transportstyrelsen. Överklagandet ska skickas till Länsstyrelsen inom tre veckor från dagen då du fick del av beslutet. Länsstyrelsen kommer sedan att skicka ditt överklagande samt övriga handlingar i ärendet till Transportstyrelsen.

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)
www.stfs.se

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen upprättat en rikstäckande databas för landets trafikföreskrifter. Från 1 juli 2010 ska databasen innehålla alla slag av trafikföreskrifter som är uppräknade i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.