Bidrag

Vård, underhåll och renovering av vårt kulturarv kan vara både tidskrävande och kostsamt. När kostnaderna för insatserna blir dyrare än normalt kan bidrag sökas från staten.

Du kan läsa mer om detta i broschyren "Vårda, använda och utveckla kulturmiljöer" (PDF).

Hoppa till Särskild satsning på ökad tillgänglighet till gotländska kulturmiljöer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård kan sökas hos länsstyrelsen och täcker en del av de antikvariskt motiverade kostnader som uppstår med det antikvariska kravet att använda traditionella metoder och material jämfört med att utföra arbetet på enklast möjliga sätt. Bidraget kan täcka upp till 90 % av överkostnaderna, beroende på objektets kulturhistoriska värde. Bidrag kan ges till ägare av kulturhistoriskt värdefulla objekt/miljöer, både enskilda personer, kommuner, bolag och stiftelser.

Bidrag kan sökas för:

 • vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
 • information m.m. i anslutning till kulturminnen och kulturmiljöer
 • antikvarisk förprojektering, kontroll och dokumentation.

Läs mer om vilka åtgärder som är bidragsberättigade i "Förordning
om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
" (PDF).

 

Prioriterade kategorier

Länsstyrelsen prioriterar bidrag till lagskyddade byggnader och miljöer inom följande kategorier; byggnadsminnesförklarade byggnader, landsbygdens överloppsbebyggelse, byggnader med regionala takmaterial (ag, flis och spån m.m.), men även annan bebyggelse.

Som stöd i ansökningsprocessen kan du ta hjälp av Länsstyrelsens kulturmiljöprofil och kulturmiljöstrategi för 2016–2018. Dessa dokument beskriver vilka åtgärder som Länsstyrelsen prioriterar under de kommande åren. Du kan ladda ner dokumenten som PDF:er nedan:

Kulturmiljöprofil för Gotlands län 2016–2018 (PDF)

Kulturmiljöstrategi för Gotlands län 2016–2018 (PDF)

 

Ansökan

Ansökan görs senast 31 oktober årligen på speciell blankett som kan beställas hos oss på länsstyrelsen, eller laddas ner här:

Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (PDF)

Med blanketten följer en vägledande checklista till stöd för dig som sökande. Med blanketten ska också skickas dessa handlingar:

 • Åtgärdsförslag med i vissa fall antikvarisk förundersökning
 • Fotografier
 • Kostnadsberäkning där de fördyrande kulturhistoriska kostnaderna tydligt framgår. Vi vill ha 3 offerter, men undantag ges i särskilda fall.

Diskutera gärna tidigt med länsstyrelsen om insatsernas utformning, val av konsulter samt om utformning av ansökan. Även för informationsinsatser bör ansökan utformas tillsammans med länsstyrelsen.

De ekonomiska medlen för bidrag är begränsade och det är främst objektets kulturhistoriska värde och typ av insats som avgör om du kan få bidrag. Länsstyrelsen kräver även att:

 • det framtida bevarandet kan garanteras
 • arbetena genomförs med antikvarisk medverkan
 • arbetena utförs av hantverkare/entreprenör med erfarenhet av restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

 

Särskild satsning på ökad
tillgänglighet till gotländska kulturmiljöer

Välkommen att söka kulturmiljöbidrag hos Länsstyrelsen i Gotlands län inom vår särskilda satsning på ökad tillgänglighet till gotländska kulturmiljöer.

Vi vill ha din ansökan senast den 31 oktober 2017. Märk kuvertet "Satsning 2017". Du använder samma blankett som för övriga delar av bidraget:

Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (PDF)


För vad kan jag söka?

 • Din ansökan kan beröra kulturlandskap, bebyggelse, parker och trädgårdar eller fornlämningsmiljöer.
 • Den kan gälla både fysiska åtgärder t.ex. ramper, räcken, gångar och informationsinsatser som skyltar, kunskapshöjande insatser, digital information med mera.
 • Både små och stora projekt är välkomna!
 • Tänk på att kulturmiljöbidraget till Gotland är begränsat och om kostnaderna i projektet är höga bör du som sökande ha medfinansiering utöver egen arbetstid.


Vilka regler gäller?

 • Åtgärderna ska öka tillgängligheten till kulturmiljön, gärna för nya besöksgrupper som annars inte ofta besöker den.
 • Åtgärderna ska beröra kulturmiljöer som är publika och där allmänheten har tillgång eller får tillgång till miljön.
 • Åtgärderna ska vara anpassade till kulturmiljön och tillståndspliktiga åtgärder ska vara godkända innan projektet startar.
 • Sökande ska själv informera om öppettider och tillgänglighet till kulturmiljön, eventuella kostnader i samband med detta ses som medfinansiering.
 • Bidrag kan inte lämnas till uppbyggnad av hemsidor eller drift men framtagande av texter om kulturmiljön går bra.
 • Bidrag kan inte lämnas till underhåll och drift av kulturmiljöer.

 

Projektet Vattenspår av Anna E Weiser samt broschyren Kultur på Gotland av Länsstyrelsen, Region Gotland och Gotlands museum.
Kulturmiljöer kan tillgängliggöras på många olika sätt. Ett exempel på det är projektet Vattenspår (ovan t.v.) av konstnären Anna E Weiser. Projektet finns tillgängligt digitalt och skildrar miljöer vid gotländska vattendrag, i både ljud, ord och bild.

Broschyren Kultur på Gotland (ovan t.h.), som Länsstyrelsen, Region Gotland och Gotlands museum har tagit fram, riktar sig särskilt till besöksgruppen barn och ungdomar.


Fysiska åtgärder i kulturmiljöer kan också öka tillgängligheten, såsom ett välplacerat räcke eller en taktil modell. Ovan t.h. en modell över Visborgs slott i Visby innerstad.