Två nya naturreservat på Gotland 

Länsstyrelsen har i dag, måndag 13 november, fattat beslut om att bilda två nya naturreservat på Gotland; Maldes och Burggathagen. Bildandet av naturreservat är en viktig del i arbetet med att uppnå regeringens mål om bevarande av biologisk mångfald i Sverige.

Maldes i Stånga socken utgör en del av det stora skogsområdet söder om Lojstasjöarna. Det är en typisk gotländsk bondeskog med äldre tall och gran och ett glest och luckigt trädskikt. Skogen har historiskt skötts med plockhuggning och bete och här växer rikligt med gräs och blommande örter. Reservatet kan nås genom de stigar och mindre skogsbilvägar som finns i närområdet.

- Maldes är en trevlig, ljus och lättvandrad skog söder om Lojstasjöarna, som är ett välbesökt friluftsområde. Marken ägs sedan ett år tillbaka av staten och initiativet till att skydda området kommer från de tidigare markägarna, säger naturvårdshandläggare Cecilia Nygren.

Burggathagen i Bäl socken utgör en del av det stora skogsområdet öster om Bäl kyrka. Det består till största delen av mäktig barrskog och barrsumpskog med gran och ädellöv. Här finns gott om gamla, senvuxna träd och död ved. En mindre del av reservatet är trädklädd hagmark med lövträd som ask, ek, alm, asp och björk. Hagmarken har en lång historik av ängsbruk och beteshävd vilket spridda röjningsrösen vittnar om. Inne i barrskogen finns även flera fornlämningar spridda, både gravar, hägnader och en husgrund. Reservatet kan nås till fots från Bäl kyrka genom en mindre körväg.

- Burggathagens mäktiga barrskogar och sumpskogar som är rika på gran och ädellövträd är sällsynta naturmiljöer på Gotland. Här finns en rik mångfald av sällsynta växter, svampar, lavar och mossor vilket gör det till ett mycket spännande område för den naturintresserade, säger Ingrid Thomasson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Här kan du läsa besluten i sin helhet:

Beslut Naturreservat Maldes.pdf

Beslut Naturreservat Burggathagen.pdf

 


Maldes naturreservat är en typisk gotländsk bondeskog med luckigt trädskikt. Foto: Cecilia Nygren/Länsstyrelsen

Burggathagens naturreservat består av mäktig barrskog och barrsumpskog.
Foto: Ingrid Thomasson/Länsstyrelsen