Tre nya naturreservat på Gotland 

Länsstyrelsen har i dag, måndag 4 december, fattat beslut om att bilda tre nya naturreservat på Gotland; Siglajvs, Bälsalvret och Kistänge. Bildandet av naturreservat är en viktig del i arbetet med att uppnå regeringens mål om bevarande av biologisk mångfald i Sverige.

​Siglajvs i Rute socken är ett område som domineras av äldre kalkbarrskog. En skog som genom sin långa kontinuitet, tillgång på senvuxen tall och gran och solbelyst död ved ger förutsättningar för både många sällsynta svampar och vedlevande insekter. I reservatet finns även grusalvar, fuktängar och rikkärr. Reservatet ligger cirka två kilometer sydöst om Rute kyrka.

- Genom reservatet går flera stigar som redan används flitigt av besökare på skogspromenad och vi hoppas att fler ska upptäcka området, säger Sebastian Bolander.

Bälsalvret i Bäl och Källunge socknar är ett 260 hektar stort område som ligger längs med Slitevägen, cirka två kilometer nordost om Bäl kyrka. Området består av en mosaik av skog och våtmarker och utgör den sydligaste delen av det mäktiga våtmarkskomplexet Hejnum kallgate – Bojsvätar – Bälsalvret.  I reservatet finns blomsterrika våtmarker, gamla barrskogar, sumpskogar och vattendrag. Blomsterprakten är stor och reservatet hyser även ett rikt insektsliv.

- En regnig höst som denna blir det väldigt tydligt hur värdefulla dessa våtmarker är för att samla upp och jämna ut vattenflöden. De är effektiva, renande och buffrande ekosystem som vi verkligen behöver värna om, säger Ingrid Thomasson.

Kistänge i Havdhem socken är ett trevligt område att besöka och ligger ungefär en kilometer från korsningen i Havdhem mot Eke. Reservatet består till största del av lummig löväng med många slåtter- och betesgynnade växter och en stor variation av buskar och trädslag. En liten del av reservatet är tätare hassellund. Området har sedan tidigare omfattats av naturvårdsavtal och initiativet att skydda området som naturreservat kommer från markägarna.

- Ängsmarkerna på Gotland är unika på många sätt och vi har ett stort ansvar att bevara dem. Att bilda ett naturreservat är ett sätt att trygga skötseln för framtiden, säger Sixten Johansson.

 

Här kan du läsa besluten i sin helhet:

171204 beslut Siglajvs.pdf

171204_beslut Bälsalvret.pdf

171204_beslut_Kistänge.pdf