Slite skärgård blir naturreservat

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda naturreservatet Slite skärgård. Nu skyddas ett unikt gotländskt skärgårdsområde med höga naturvärden både på land och i vatten och med stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 

– Det är oerhört glädjande att Länsstyrelsen fattat beslut om att bilda naturreservatet Slite skärgård. Vi har bara ett annat marint naturreservat på Gotland och nu skyddas en skärgårdsmiljö som är helt unik i sitt slag. Jag hoppas verkligen att många besökare ska utnyttja sin allemansrätt och upptäcka naturen och djurlivet som finns både på land och under vattenytan i naturreservatet, säger landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård.

I Sverige finns sedan tidigare 59 stycken marina naturreservat och en nationalpark, Kosterhavet som invigdes 2009. De flesta marina naturreservaten omfattar både hav, stränder och öar. Slite skärgård blir Gotlands andra marina naturreservat. Salvorev-Kopparstenarna är Sveriges största marina naturreservat och bildades 1987. Området sträcker sig från östra Fårö norrut bortom Gotska Sandön till Kopparstenarna och är ett tillhåll för gråsäl och viktigt område för sjöfågel och fisk.  

Slite skärgård består av havsmiljön och flera öar mellan Slite och ön Furilden vid Gotlands östra kust. Området är drygt 6000 hektar varav 5959 hektar är vatten. De tiotal öar och skär som ingår i naturreservatet är olika stora. Många olika fågelarter håller till på öarna, framförallt häckande sjöfågel. Även under vattenytan är förutsättningarna goda för ett artrikt marint liv med ålgräsängar, blåstångsbälten och musselbankar.

 

Hur har Länsstyrelsen arbetat med Slite skärgård?

Under 2011-2013 anordnades flera dialogmöten med fastighetsägare, föreningar, näringsidkare, fiskare och andra berörda i området för att diskutera utformningen av naturreservatet. Flera samråd följde och på våren 2016 kunde det första förslaget av Slite skärgård skickas ut på externremiss ut till ett 60-tal berörda. Länsstyrelsen tog emot 16 svar som sammanställdes i en samrådsredogörelse. Denna bifogades till den konsekvensutredning som skickades ut den 2 november. Länsstyrelsen tog emot tre stycken yttranden på förslaget, dessa tre synpunkter var med bland de 16 svar som redovisades i samrådsredogörelsen. Den 25 november 2016 fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet Slite skärgård, ett beslut som vinner laga kraft den 21 december.

– Vi har tittat på de synpunkter som har kommit in och landat i ett beslut utan något tillträdesförbud. Istället satsar vi på information där vi uppmanar besökare att visa hänsyn till platsen och de djur som lever där. När det bildas ett naturreservat så sker alltid en uppföljning och skulle vi märka att området påverkas negativt så är det möjligt att skärpa föreskrifterna för att öka skyddet, säger My Mattsdotter Björk, handläggare på enheten för Miljö- och vatten.   

 

 Här kan du läsa beslutet i sin helhet:

 Beslut_161125_Slite_skärgård.pdf