Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland

Bästeträsk är ett unikt område med höga naturvärden.

      

 

Nu ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland se hur området kan skyddas som nationalpark. Det inledande arbetet startar genom dialog med de som bor i, verkar i eller har intresse av området.

̶ Bästeträsk är ett fantastiskt område och består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Mångfalden av naturtyper och arter i Bästeträsk är imponerade. Området är det främsta i sitt slag i Sverige och unikt i Europa, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Arbetet inleds med en förstudie som består av dialog med lokalbefolkning, företag, markägare och organisationer där synpunkter och idéer om en framtida nationalpark samlas in och vi tar reda på hur området används idag. Synpunkterna är ett viktigt underlag inför arbetet med en framtida nationalpark.

̶ Vi är väldigt måna om att ha en god dialog med alla de som bor, verkar eller har intresse i området. En särskilt viktig grupp är de markägare som tålmodigt och kunnigt vårdat sina marker. Tillsammans har vi förutsättningar att hitta ett sätt att jobba för en nationalpark, säger Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Länsstyrelsen i Gotlands län.

De första mötena hålls till hösten och det förberedande arbetet ska landa i en plan för hur arbetet ska gå till framöver. Hela arbetet med att bilda en nationalpark sker i en öppen process där inbjudan går ut brett, till många aktörer.

Sveriges nationalparker skyddar och tillgängliggör landets mest värdefulla och sevärda natur.

̶ En nationalpark kan bli en stor tillgång för norra Gotland. En nationalpark höjer intresset för besökare såväl nationellt som internationellt. När staten går in med ekonomiska- och utvecklingsresurser för att höja värdet och intresset för området genom en nationalpark, skapar detta grunden för ett attraktivt besöksmål och därmed nya arbetstillfällen, säger Björn Jansson, regionstyrelsens ordförande på Gotland.

Arbetet är ett led i att genomföra den nationella nationalparksplanen som visar vilka naturområden i Sverige som är mest värdefulla och särskilt viktiga att skyddas och bevaras för kommande generationer.

̶ Under förstudien kommer också marina värden i området att undersökas för att se vilka marina områden som bör ingå i nationalparken, säger Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer
Så bildas en nationalpark

Nationalparksplan för Sverige – genomförande 2015-2020

Länsstyrelsen Gotland

Bilder
Länk till webbsida

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Henriksson, handläggare, Naturvårdsverket, 010-698 13 40, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, 010-223 92 23

Anna-Lena.Fritz@lansstyrelsen.se

Jonas Nilsson, ekostrateg, Region Gotland, 0498-26 92 50,

jonas.nilsson@gotland.se

Erik Törnblom, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 60 92, erik.tornblom@havochvatten.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se