Vattenläget i länet

Här hittar du aktuell information kring vattenläget på Gotland. Länsstyrelsen sammanställer i slutet av varje månad resultaten från de grundvattennivåmätningar som utförs av Sverige geologiska undersökningar och nederbördsdata som rapporteras in från SMHI.

 

Aktuella grundvattennivåer – april 2017

Gotland
I de stora grundvattenmagasinen, som innehåller större mängder vatten och därför reagerar långsammare är den senaste tidens nederbörd inte tillräcklig för att märka av någon större effekt. Grundvattennivåerna är fortsatt mycket under de normala för Gotland.

Även i de små grundvattenmagasinen, som reagerar relativt snabbt på nederbörd, uppmättes i slutet av april nivåer under de normala.

- Jämför vi grundvattennivåkartorna för mars och april så ser vi en skillnad när det gäller de små magasinen. I mars var de små magasinen nära det normala, men under april hamnade nivåerna under det normala. Så här års borde magasinen fyllas på och de små magasinen är de som ska reagera snabbast på nederbörd, men istället så sjunker nivåerna. Detta visar att vi fortsatt har ett underskott på vatten, precis som vi haft sedan hösten 2015. När det gäller de stora magasinen, som reagerar långsammare på nederbörden, är det fortfarande nivåer mycket under det normala och vi får nog räkna med att det förblir så på just den kartbilden ett tag framöver, säger Frida Eklund, grundvattenexpert på Länsstyrelsen.

Liksom inför sommaren 2016 kommer länet att gå in i sommarperioden med ett underskott av yt- och grundvattentillgångar. Totalt sett finns det på Gotland ett underskott i nederbörden, där de båda senaste vintrarna varit både nederbördsfattiga och mindre snö har fallit jämfört med normalt. För att grundvattennivåerna ska återgå till de normala behövs stora nederbördsmängder innan vegetationsperioden startar. Under vegetationsperioden brukar merparten av det som regnar tas upp av växterna eller avdunsta.

 

Sverige
Stora delar av Sverige har grundvattennivåer som är under eller mycket under det normala i både stora och små grundvattenmagasinen. Nederbördsmängderna har på många ställen i Sverige under vintern inte varit tillräckliga för att fylla på grundvattenmagasinen.

 

Klicka på kartbilden för att läsa mer om SGU:s senaste grundvattenmätning.

 


Karta över grundvattennivåer och fyllnadsgrad i små och stora grundvattenmagasin för april 2017. Grafik: Sveriges geologiska undersökningar.

 

Aktuell nederbördsdata -  april 2017

Nederbörd i Visby: 24,5 mm (normalvärde 29mm)

Under perioden mellan september 2016 och mars 2017 har mätstationen Visby flygplats totalt uppvisat ett nederbördsunderskott. November månad skiljer sig från de andra månaderna som nederbördsrik.

Håll koll på observationerna som görs vid mätstationen Visby flygplats.

Läs mer om hur man mäter nederbörd, vindens inverkan och mycket mer på SMHI:s hemsida.

 

Länkar:

SGU öppen data – grundvattennivåer och tidsserier

SMHI klimatdata och nederbördskartor

SMHI månadsstatistik

Hur ser förutsättningarna och utmaningarna ut inför framtiden? Lär dig mer om grundvatten och dricksvatten på Gotland.

 

 

Så jobbar Länsstyrelsen med vattenfrågan:

2017-04-18
"Intresset för vattenfrågan har aldrig varit större"

2017-05-11
"Tillsammans skapar vi en lägesbild över vattensituationen"

 


Bästeträsk, en av Gotlands ytvattentäkter. Foto: Mostphotos

Uppföljning av tillgången på grundvatten är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet Gru​ndvatten av god kvalitet.