Vattenläget i länet

Här hittar du aktuell information kring vattenläget på Gotland. Länsstyrelsen sammanställer i slutet av varje månad resultaten från de grundvattennivåmätningar som utförs av Sveriges geologiska undersökning och nederbördsdata som rapporteras in från SMHI.

Aktuella grundvattennivåer – juli 2017

Gotland
Mindre regn än normalt under juli månad för en stor del av Gotland gör att grundvattennivån i de små magasinen har sjunkit. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna fortfarande mycket under de normala.

Årsnederbörden på Gotland har fram till juli varit mindre i jämförelse med referensperioden 1961–1990. På Gotland är ännu grundvattennivån i de små magasinen nära de normala. För de stora magasinen är det dock fortsatt nivåer långt under det normala varför risken för vattenbrist gällande grundvatten och sjöar finns kvar.

Mätningen vid Isums den 1 augusti visar att nivån sjunkit med 16 centimeter sedan mätningen som gjordes den 15 juli. Nivåerna i de små magasinen är ändå nära det normala för årstiden, mycket tack vare den nederbörd som kom under juni. Nivåerna är dock på gränsen till att vara under det normala. Juli och augusti är de månader då Gotland har flest besökare, vilket också påverkar vattenförbrukningen. Även om nivåerna i små magasin är nära de normala på ön ska man vara fortsatt sparsam med vattnet då det snabbt kan skifta.

– Nederbörden hittills under juli är mindre än normalt medan den under juni månad var över det normala. Skillnaden i de små magasinen mellan juni och juli visar hur snabbt vattennivåerna kan skifta, säger Sandra Hultgren på Miljö- och vattenenheten.

Sverige
SMHI rapporterar att nederbörden under juli har varit mindre än normalt i stora delar av Sverige. SGU:s kartor visar att grundvattennivåer i de små magasinen har sjunkit för stora delar av Sverige där nivåerna nu är mycket under de normala. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i större delen av landet. I norra Norrland är dock grundvattennivåerna nära eller över de normala. 

SGU rapporterar att bottenrekord för årstiden noterades vid tio av deras observationsplatser. Fem av dessa rekord var så kallade lägstanoteringar, det vill säga de lägsta som har uppmätts sedan grundvattenmätningarna påbörjades i slutet av 1960-talet. 

Klicka här för att se den senaste kartbilden över SGU:s grundvattenmätning.

 

Så jobbar Länsstyrelsen med vattenfrågan:

2017-08-18

”Är det ont om vatten blir det svårt i många led”

2017-07-26

”Ofta beror dåligt vatten på eftersatt underhåll av brunnen”

2017-07-13
"När vi ser vatten som en bristvara kan vi hitta lösningar för framtiden"

2017-05-11
"Tillsammans skapar vi en lägesbild över vattensituationen"

2017-04-18
"Intresset för vattenfrågan har aldrig varit större"

 

 


Bästeträsk, en av Gotlands ytvattentäkter. Foto: Mostphotos

Uppföljning av tillgången på grundvatten är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet Gru​ndvatten av god kvalitet.