Vatten och vattenanvändning

Grund-, yt- och havsvatten Foto: Pia Lindberg

​Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Inom ramdirektivet för vatten handlar arbetet just nu om att ta fram lokala åtgärdsplaner som är betydligt mer detaljerade än det mer generella åtgärdsprogram som ska beslutas i december 2015. För Gotlands del är det 8 olika åtgärdsplaner som i stort följer vattenrådens geografiska utbredning. Målsättningen är att alla vatten ska ha en god vattenkvalitet år 2021 eller 2027.

Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

Vattenverksamhet​

Länsstyrelsen har tillsyn över all vattenverksamhet i länet. I tillsynen ingår efterlevnadskontroll av vattendomar och andra beslut samt vägledning om egenkontroll. Länsstyrelsen har också tillsyn över vattenverksamhet som inte har vattendom eller annat beslut.

Våtmarker

Våtmarksarbetet är ett annat prioriterat område. Ersättning betalas ut under vissa förutsättningar. Läs mer om våtmarker här.

Miljömål

Riksdagens sexton övergripande miljökvalitetsmål utgör riktmärke för allt miljöarbete i landet. I länet har miljömålen konkretiserats och kompletterats med ett antal länsspecifika miljömål. Miljömålen som behandlar vatten är Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Myllrande våtmarker samt Ingen övergödning.
Länsstyrelsens miljömålssidor finns här.

Miljöövervakning

Den regionala miljöövervakningen i Gotlands län har som mål att följa och dokumentera tillståndet i miljön med avseende på de för Gotland mest angelägna miljöproblemen. Resultaten används bland annat för att följa upp de regionala miljömålen. Mer information om Länsstyrelsens miljöövervakning hittar du här.