Våtmarker

Fram till mitten av 1800-talet var Gotland rikt på våtmarker av olika slag. Hela 16 % av Gotlands areal utgjordes av våtmarker. I dag är siffran nere i 7 %. Våtmarkerna dikades ut och mycket omskapades till produktiv åkermark för att möta behovet från en ökande befolkning.

Att återskapa eller restaurera våtmarker står högt upp på dagens åtgärdslista. En våtmark har många positiva effekter, för vattenhushållningens del innebär det att det tar längre tid för vattnet att rinna ut i Östersjön. Ju mer vatten som finns i landskapet desto större mängder kan leta sig ner i porösa marklager och sjunka ner till grundvattnet.
Våtmark på Gotland. Foto: Pia Lindberg

​Möjlighet till finansiering

Det finns två olika former av ersättning för våtmarker. Ersättningarna ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

1. Miljöinvestering - stöd för anläggande och restaurering
Ersättning lämnas i första hand till våtmarker som renar växtnäring som läckt från jordbruksmark eller till våtmarker som gynnar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet med fokus på hotade arter. De projekt som beviljas stöd kan få upp till 90 procents ersättning. Pengarna räcker inte till alla som söker, därför väljer Länsstyrelsen ut de projekt som bedöms göra störst nytta för miljön. En nyhet för denna programperiod är att man nu även kan söka ersättning för att restaurera befintliga våtmarker, förutom för att anlägga nya.

2. Miljöersättning - stöd för skötsel av våtmarker
Ersättning kan sökas för skötsel av våtmarker och dammar som anlagts eller restaurerats år 2007 eller senare. Länsstyrelsen ska besiktiga området innan projektet påbörjas. När anläggningen är klar ska Länsstyrelsen godkänna våtmarken och fastställa den areal som är stödberättigad.  
Nytt för denna programperiod är att man nu även kan söka ersättning för mark som ligger helt eller delvis utanför jordbruksmark. För åkermark är ersättningen 4000 kronor per hektar och för övrig mark 1500 kronor per hektar. Ersättningen avser skötsel av våtmarken och markens alternativvärde. All mark är inte stödberättigad, till exempel kan man inte söka ersättning för befintliga vattenområden som infogas i en ny våtmark.

Anmälan till Länsstyrelsen

Anläggning av våtmarker som har ett vattenområde under 5 hektar är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska lämnas till Länsstyrelsen innan projektet påbörjas. En anmälningsavgift på 1350 kronor ska betalas in till Länsstyrelsen, bankgiro 5051-6756, för att anmälan ska prövas. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter att en komplett anmälan gjorts om inte annat framgår av beslutet i anmälningsärendet. Vid handläggningen utreds vilken påverkan våtmarken har på omgivningen och Länsstyrelsen beslutar om eventuella försiktighetsåtgärder. Det kan finnas mycket att ta hänsyn till, till exempel får inte djur- och växtliv, fiske eller enskilda intresse påverkas negativt.

Våtmarker som har ett vattenområde större än 5 hektar omfattas av tillståndsplikten.

Kontakt anmälan:
Gösta Cedergren 
tel: 010-223 92 14