Strategiskt klimat- och energiarbete

Strategin för att uppnå de gotländska klimat- och energimålen innebär en övergripande plan för hur målen ska uppnås och syftar till att stödja och samordna de olika aktörerna. Den visar på åtgärdsområden, framgångsfaktorer och prioriterade områden för energiomställning. Strategin baseras på de styrkor och möjligheter som finns på Gotland och är en utveckling av den regionala energi- och klimatstrategi som Länsstyrelsen tog fram 2008.

Åtgärdsområden

För att nå klimat- och energimålen krävs åtgärder inom följande områden:

  • Effektivisera och minska energianvändningen
  • Återanvända och återvinna energi
  • Ställa om användningen från fossil till förnybar energi
  • Öka produktionen av förnybar energi på Gotland
  • Minska utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid t.ex. metan och kväveoxider

Framgångsfaktorer

I rapporten har fem framgångsfaktorer identifierats där alla är viktiga att genomföra för att Gotland ska nå sina klimat- och energimål:

  • Kunskap och information
  • Samverkan
  • Delaktighet
  • Finansiering
  • Uppföljning och återkoppling

Strategiska utvecklingsområden

I länsstyrelsens klimat- och energistrategi har sex stycken strategiska utvecklingsområden valts ut. Dessa har dels valts ut för att det finns särskilt goda förutsättningarna för dem på Gotland och dels för att de är i behov av ytterligare arbete för att nå sin fulla potential.

1. Energiomställning inom transportsektorn. För Gotland är hållbara transportsystem en överlevnadsfråga. De stora transportförbindelserna till ön – färjorna och flyget – måste ställas om till förnybara bränslen; samtidigt som landbaserade transporter och personbilar ska effektiviseras och i större mån drivas med antingen el, biogas eller annan förnybar energi. Liknande satsningar inom jordbruket, industrin och kollektivtrafiken är också nödvändiga samtidigt som det krävs mer satsningar på cykelbanor och cyklar.     

2. Utveckling av vindkraft, smarta elnät, elbilar och ladd infrastruktur. En fortsatt utveckling av vindkraften skulle göra Gotland till en ledande vindkraftsregion; när dessutom den nya elkabeln över till fastlandet blir färdig kommer det bli möjligt för Gotland att exportera grön el. Utvecklingen av smarta elnät på ön kommer skapa möjligheter till att utöka mikroproduktion av energi samt att ta till vara på den energi som produceras på Gotland. Andra viktiga områden är att implementera metoder för lagring av energi samt att bygga ut ladd infrastrukturen för elbilar.     

3. Geotermisk energi. Den potential som finns på Gotland för geotermisk energi ska undersöka och om möjligt användas som en förnybar energikälla.

4. Småskaliga energilösningar och minskad energianvändning för hushåll, fastigheter och gårdar. Hushåll har goda möjligheter att genom solceller, solfångare, småskalig vindkraft, och användningen av biobränsle bli i princip självförsörjande på energi. Som en del i det arbetet så är utvecklingen av smarta elnät viktig då de ökar möjligheterna för småskalig elproduktion. Det skulle även innebära att hushåll och gårdar kan sälja sin egen producerad el över elnätet eller kvitta produktion mot förbrukning. Vid husbyggen och renoveringar ska strävan vara att använda bästa möjliga teknik och arkitektur för att i så stor mån som möjligt kunna bygga energieffektivt.   

5. Energieffektivisering i kulturhistoriska värdefulla byggnader. Det finns stor potential för energibesparingar i äldre kulturhistoriska värdefulla byggnader (både offentliga och byggnader och bostadshus) på Gotland. Kunskap behövs så att energibesparingarna går att genomföra samtidigt som de kulturella värdena bevaras.

6. Hållbar turism. Turismen på Gotland ska utvecklas så att klimatpåverkan minimeras. Bo, äta och resa på ett klimatsmart sätt ska vara en del av upplevelsen för besökare.