Klimat- och energimål

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Globala klimatmål

Vid FN:s klimatmöte COP21 i Paris 2015 fattades ett historiskt beslut om ett nytt globalt klimatavtal, som kommer att gälla från 2020. I centrum för den nya överenskommelsen står målet om att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader, och helst högst 1,5 grader. För att nå Parisavtalets mål krävs att världens samhällen i snabb takt ställer om till nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, utsläpp som behöver övergå till negativa nivåer under andra hälften av det här århundradet.

Nationella klimatmål

Regeringen i Sverige har som målvision att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett underlagsmaterial som ska ligga till grund Sveriges arbete – så kallad Färdplan 2050. Miljömålsberedningen lämnade under 2016 i sitt delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Beredningens förslag till mål innebär att Sverige, senast 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär en tidigareläggning och precisering av den tidigare visionen om netto-noll-utsläpp till 2050.

Mer om nationella mål hittar du på Naturvårdsverket och Energimyndighetens webbplatser. Energi- och klimatarbetet är en del av miljömålsarbetet.