Projekt Incitament för energieffektivisering

Projektet Incitament för energieffektivisering syftar till att hjälpa små och medelstora företag som berörs av miljötillsyn att bli mer energieffektiva.

Tanken med projektet är att tillsynsmyndigheter ska kunna erbjuda kostnadsfri hjälp med energieffektivisering i samband med miljötillsynen. Målet är att år 2019 ska 1500 små och medelstora företag ha kommit igång med att minska sin energianvändning på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram och drivs av Energimyndigheten tillsammans med länsstyrelserna. Arbetet pågår under perioden 2016–2019 och kommer att utföras genom olika delprojekt.

Under projektet kommer alla länsstyrelser att:

  • skapa nätverk för tillsynspersonal inom länet
  • kartlägga möjligheter till energieffektivisering i länet
  • informera om och sprida det material som tas fram i de olika delprojekten

Fem länsstyrelser – Skåne, Dalarna, Västra Götaland, Östergötland och Jönköping – har dessutom särskilda delprojekt. Delprojekten handlar om att utveckla kunskapsmaterial, verktyg och metoder, såsom:

  • ett metodstöd för miljö- och energiledningssystem och deras kopplingar till energitillsynen
  • branschanpassade vägledningar som hjälper företagen att välja bästa tillgängliga teknik
  • branschspecifika filmer med information om energieffektivisering
  • goda exempel och bedömningsverktyg för åtgärdsplaner inom energieffektivisering

Projektet vänder sig i första hand till de ovan nämnda företagen och tillsynsmyndigheterna. Andra målgrupper är energi- och klimatrådgivare samt övriga projekt som Energimyndigheten driver. Information om projektet kommer även att spridas till branschorganisationer, Miljösamverkan Sverige, företagskluster, Handelskammare, andra näringslivsorganisationer och regionala energikontor.

Mer information om projektet hittar du på Energimyndighetens hemsida, till exempel under menyvalet "Om satsningen".