Förstudie om energieffektiva transportföretag

Länsstyrelsen i Gotlands län genomför en förstudie gällande energieffektiva transportföretag, som förväntas lägga grunden för ett större projekt där flera företag på ön kommer att utföra energieffektiviserande åtgärder.

Regeringen beslutade i februari 2017 om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innefattar en klimatlag och nya klimatmål som ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, som bidrar till de globala klimatförändringarna, och regeringen har satt upp ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030.

På Gotland finns ca 130 små- och medelstora företag inom transportsektorn; åkerier, transportföretag och entreprenadföretag. Dessa företag har stor möjlighet att påverka de utsläpp som uppkommer i samband med transporter på ön.

Den 23 oktober 2017 påbörjade Länsstyrelsen i Gotlands län därför arbetet med en förstudie om energieffektiva transportföretag på ön. Förstudien delfinansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och syftar till att identifiera vilka åtgärder som skulle vara relevanta för ett transportprojekt på Gotland, samt engagera samarbetspartners till ett sådant. Förhoppningen är att flera företag ska vilja delta i ett transportprojekt för att minska sin energianvändning och på så sätt även bidra till minskad klimatpåverkan. Minskad energianvändning leder även till lägre kostnader för företagen, och en mer miljövänlig företagsprofil kan innebära konkurrensfördelar på marknaden.

Förstudien beräknas vara klar 31 mars 2018.


Vid frågor om förstudien kontakta:

Anna Sorby, klimathandläggare
E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2239386