Strandskydd

Syftet med strandskyddet är dels att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättlig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsmiljöer för växt- och djurlivet på land och i vatten.
Bild: Strandbod

Strandzonen är värdefull för många. Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.  

Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation.

Övergången mellan land och vatten erbjuder även livsmiljöer som många arter djur och växter är beroende av.

Strandskyddet gäller även ute i vattnet. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som yngelplats för fisk, mollusker m.m.

I Sverige har stränder skyddats genom strandskyddet ända sedan 1950-talet. Det gör att de idag är tillgängliga för allmänheten på ett sätt som är unikt.

Strandskyddets omfattning

Om det behövs kan länsstyrelsen utvidga strandskyddsområdet om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften (se ovan).

Länsstyrelsen i Gotlands län har dels den 30 augusti 1976, dels den 26 april 1993 beslutat om utvidgning av strandskyddsområdet till 200 respektive 300 m längs delar av Gotlands kust. Utvidgningen berör vissa kuststräckor på Fårö, på Östergarnslandet, i Lau, När och Grötlingbo socknar samt på Storsudret. Med anledning av de förändrade strandskyddsbestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 2009 håller Länsstyrelsen på att se över det utvidgade strandskyddet.

Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet i områden som omfattas av detaljplan, under förutsättning att det finns särskilda skäl för ett upphävande.

Upplysningar om strandskyddets omfattning kan du få av Region Gotland eller länsstyrelsen.

Läs mer om strandskyddet och vad som gäller i denna här.

Läs mer om strandskyddet i samhällsplanering här.

Blankett  för dispens strandskydd hittar du här.