Naturreservatet Slite skärgård

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda naturreservatet Slite skärgård. Nu skyddas ett unikt gotländskt skärgårdsområde med höga naturvärden både på land och i vatten och med stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 

Blåstång. Foto: Mostphotos

 

Området omfattar havsmiljön och flertalet öar mellan samhället Slite och ön Furilden på Gotlands östra kust. Reservatet sträcker sig genom socknarna Lärbro, Othem, Hellvi och Rute. Slite skärgård är länets enda område med skärgårdskaraktär.

Slite skärgård har en variationsrik undervattensmiljö och därmed en värdefull marinbiologisk mångfald. I området finns ålgräsängar, blåstångsbälten och blåmusselbälten som ger förutsättningar för ett rikt marint djurliv. På öarna finns bland annat biologiskt värdefulla gräsmarker, alvarmarker, kalkbarrskogar och fuktängar som präglats av långvarig beteshävd. Flera av öarna hyser även en rik häckfågelfauna av såväl andfåglar, måsfåglar som vadarfåglar. Området hör till länets rikaste vad gäller häckande sjöfågel.

– Det är oerhört glädjande att Länsstyrelsen fattat beslut om att bilda naturreservatet Slite skärgård. Vi har bara ett annat marint naturreservat på Gotland och nu skyddas en skärgårdsmiljö som är helt unik i sitt slag. Jag hoppas verkligen att många besökare ska utnyttja sin allemansrätt och upptäcka naturen och djurlivet som finns både på land och under vattenytan i naturreservatet, säger landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård.

 

Film om Slite skärgård