Skogsskyddsstrategi för Gotland

2004 fick Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram en strategi för formellt skydd av skog. Syftet med denna strategi var att precisera hur Sveriges länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser (numera Skogsstyrelsen) ska på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt arbeta med uppfyllandet av miljömålet Levande Skogar (delmål 1).

 

Den nationella strategin för formellt skydd av skog fastställdes av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i juni 2005. Strategin anger hur olika biologiskt värdefulla skogstyper ska skyddas i naturreservat, biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal.

Den nationella strategin ska utgöra en grund för de länsvisa strategier som landets länsstyrelser och Skogsstyrelsen förväntades ta fram enligt hemställan om medverkan i regeringsuppdraget. Länsstyrelsen på Gotland påbörjade arbetet med en strategi för formellt skydd av skog i Gotlands Län i slutet av 2004 och presenterade en remissversion i i augusti 2005. En omarbetat version lades fram för beslut till Länsstyrelsens styrelse i februari 2006. Efter ytterligare en mindre omarbetning av dokumentet beslutade Länsstyrelsens styrelse i december 2006 att anta strategin.

Strategins inriktning är att med ledning av tillgängliga biologiska kunskaper och kunskaper om väredfulla skogars belägenhet på Gotland åstadkomma ett kostnadseffektivt skydd för de mest skyddsvärda skogarna. En övergripande strävan är att oskyddade värdefulla skogar antingen avsätts frivilligt eller skyddas formellt i form av naturreservat, biotopskydd eller genom naturvårdsavtal. Strategin beskriver skyddsvärda skogstyper på Gotland, preciserar hur stor areal och vilken typ av produktiv skogsmark som ska skyddas under perioden 1999 - 2010 och hur urvalet av områden som prioriteras för skydd går till. Strategin tar även upp Länsstyrelsens arbetssätt och samverkan mellan myndigheter och markägare.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har i en gemensam rapport ("Kontrollstation", rapport 5961, maj 2009) presenterat en utvärdering av Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens arbete med strategin för formellt skydd av skog. Utvärderingen slår fast att myndigheternas arbetssätt i väsentlig omfattning följer den nationella strategin.