Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som har byggts upp inom EU. Syftet är att värna om fåglar, naturtyper och arter som medlemsländerna kommit överens om att skydda.
Bild: Logotype Natura 2000

Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att deras naturvärden bevaras.

Natura 2000 har kommit till med stöd av två direktiv (en form av EU-lagar). Fågeldirektivet infördes 1979 i syfte att skydda alla fåglar inom medlemsländerna, särskilt mot bakgrund av att de flyttar över gränserna och förekommer i flera länder. För att skydda värdefulla naturtyper och arter och tillkom Art- och habitatdirektivet 1992.

I direktiven finns listor med ett stort antal livsmiljöer och arter som EU gemenamt bestämt långsiktigt ska skyddas och bevaras. Av dessa förekommer i Sverige cirka 90 olika livsmiljöer, drygt 100 djur- och växtarter och omkring 60 fågelarter som regelbundet häckar i landet. I hela Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden och 129 av dem finns på Gotland. 

Bevarandeplaner

Bevarandeplaner (länk till samtliga bevarandeplaner) upprättas för varje område och skall ligga till grund för skydd och skötsel av livsmiljöer och arter inom Natura 2000.

Uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden
På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Gotlands län under 2016 påbörjat uppdateringen av bevarandeplaner för länets Natura 2000-områden. De nya bevarandeplanerna ersätter härmed de gamla från 2005 och 2015 (Hejdeby hällar, Lilla Hajdes vät, Nasume myr och Suderbys blekevät). En bevarandeplan för Nordermorar Natura 2000-område har nu fastställts och ersätter härmed det förslag som 2015 skickades på remiss till berörda markägare, myndigheter och ideella lokala föreningar.

Under 2016 har 74 Natura 2000-områden fått sina bevarandeplaner uppdaterade och fastställda. Arbetet  löper vidare under 2017 och ska vara klart under våren 2018. Länsstyrelsen byter under tiden ut de nya bevarandeplanerna i länken ovan, vartefter de blir uppdaterade och fastställda.  
 

Tillstånd kan behövas

Första juli 2001 trädde nya bestämmelser i kraft angående tillstånd (7 kap 27-29§§ miljöbalken) för verksamheter och åtgärder inom Natura 2000-områden. Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd från länsstyrelsen.