Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur bygger på att skyddet, bibehållandet och återskapandet av naturen och naturliga processer, och den betydande nytta naturen ger samhället, medvetet ska integreras i fysisk planering och lokal och regional utveckling.

Grön infrastruktur – ett nätverk av natur. Illustration: Anna Redmalm/Länsstyrelsen i Gotlands län.
Grön infrastruktur – ett nätverk av natur.
Illustration: Anna Redmalm/Länsstyrelsen i Gotlands län.


Arbete med grön infrastruktur innebär att vid planering av alla typer av mark- och vattenanvändning ha ett helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner. Det innebär att kartlägga miljöer, naturtyper och landskap utefter deras värden, oberoende av administrativa gränser. Att ha en fungerande grön infrastruktur innebär att ha ett välmående nätverk av naturområden som säkrar olika värden och ekosystemtjänster. Det omfattande synsättet ska göra det enkelt för olika aktörer att bidra till bevarande av biologisk mångfald, skapa och upprätthålla en bra status i ekosystemen samt samordna redan befintliga insatser inom naturvården. Den gröna infrastrukturen ska omfatta alla typer av naturområden, även marina områden som strandängar, grunda vikar och mynningsområden.  

Du kan läsa mer om grön infrastruktur och Länsstyrelsens uppdrag här: länk till PDF.

Fagning i Gotländskt änge. Foto: David Lundgren

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänst är produkter eller tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som vi är beroende av. Exempel på ekosystemtjänster är produktion av mat eller material, pollinering, nedbrytning, rening av vatten och reglering av klimat. Naturupplevelser, motion och friluftsliv och vackra landskap som gör att vi människor mår bra är också ekosystemtjänster. För dessa kulturella ekosystemtjänster spelar tätortsnära naturområden en viktig roll. För att ekosystemtjänster ska kunna finnas, krävs att naturen används eller förvaltas på ett sätt som gör att viktiga naturmiljöer får finnas kvar och att arter inte dör ut. Grön infrastruktur ska se till att naturen och ekosystemtjänsterna finns kvar eftersom de är så viktiga för vårt samhälle och vårt välbefinnande.

Rödmurarbi (Osmia bicornis).               Foto: David Lundgren

Regeringsuppdraget

Regeringen beslutade den 4 september 2014 att ge Naturvårdsverket uppdraget att tillsammans med andra berörda myndigheter ta fram riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i land- och vattenmiljön.

Varje län sammanställer i sin tur en regional handlingsplan för grön infrastruktur utefter länets förutsättningar. Handlingsplanen ska utgöra underlag för skötsel av områden, samhällsplanering och beslutsfattande.  Detta för att försäkra att påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster vägs in i planering och beslut om mark- och vattenanvändning.

Handlingsplanen ska också innehålla förslag till konkreta åtgärder för att bevara biologisk mångfald och förenkla för arter att sprida sig i landskapet. De regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur ska knyta ihop olika befintliga verksamheter till ett effektivare naturvårdsarbete där verksamheterna stärker varandra. Handlingsplanerna blir ett ramverk för arbetet med att behålla och utveckla värden i landskapet. Enligt uppdraget ska handlingsplanerna till stora delar vara etablerade 2017.