Vill du skydda din skog?

Myndigheterna ger nu skogsägare möjlighet att själva välja ut och föreslå områden i sin skog med höga naturvärden som de vill skydda. Beslutet innebär att förutsättningarna för att ta tillvara markägarnas intresse att bidra till naturvård ökar.
Skog

Den nya arbetsmetoden – som är ett komplement till att myndigheterna tar initiativet till att skog skyddas, innebär att myndigheterna satsar på information och underlättar för markägare att själva föreslå områden för formellt skydd. Med formellt skydd menas att ett område skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Som markägare kan du vända dig till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen med en intresseanmälan där ett område föreslås för formellt skydd. Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark.

Grundkrav för formellt skydd
För att ett område ska kunna komma i fråga för formellt skydd, ska det motsvara vissa grundkrav, det vill säga ha höga naturvärden. Det kan exempelvis vara nyckelbiotoper, objekt med naturvärde eller tidigare okända höga naturvärden. Områden som föreslås ska ha en sammanhängande areal produktiv skogsmark om minst två hektar. De områden som bedöms uppfylla grundkraven antas för fortsatt handläggning och prioriteras sedan enligt metoden i Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län. Om ditt område har höga naturvärden, men inte kan prioriteras nu, får du gärna stå kvar med anmälan för en eventuell prioritering senare.

Ersättning till markägare
Områden som blir aktuella för formellt skydd avgränsas i dialog med dig som markägare. Därefter kan värderingar och uträkningar av ersättning göras. Ersättning till markägare i samband med bildande av naturreservat eller biotopskyddsområde följer miljöbalkens ersättningsbestämmelser. Vid tecknande av naturvårdsavtal följs Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma riktlinjer. Arbetsmetoden är ett sätt att bidra till att nå miljökvalitetsmålen kring skydd av skogsmark. Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement till länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som väljer ut områden för skydd utifrån sin kunskap om vilka värden som finns.

Välkommen med din intresseanmälan!  

Länsstyrelsen i Gotlands län
Visborgsallén 4, 621 85 Visby
Telefon: 010-223 90 00  

Skogsstyrelsen Stockholm-Gotlands distrikt
Box 1417, 621 25 Visby
Telefon: 0498-25 85 00  

Blankett för intresseanmälan hittar du här!
Du hittar mer information på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om värdefulla skogar på Gotland