Värdefulla skogar på Gotland

Den svenska skogen kan delas in i ett antal olika skogstyper. I strategin för formellt skydd av skog i Gotlands län finns det skogstyper utpekade som anses vara särskilda ansvarsmiljöer för Gotland och några övriga skyddsvärda skogstyper.

På Gotland har vi fyra skogstyper som anses vara så kallade särskilda ansvarsmiljöer: kalkbarrskogar med tall och gran, äldre betespräglad barrskog, hällmarkstallskog samt alm- och askskogar. Som övriga skyddsvärda skogstyper nämns barrsumpskogar med tall och gran, barrblandskog, sandbarrskog och hasselrika lövskogsmiljöer. I arbetet med formellt skydd av de gotländska skogarna prioriteras de sär- skilda ansvarsmiljöerna. Även skogar med hög bonitet, ovanliga skogstyper i ett internationellt eller nationellt perspektiv (sandbarrskogar, hassellundar och klintkanter) samt skogstyper knutna till sammansatta ekosystem prioriteras.

Kalkbarrskog
Kalkbarrskog. Foto: Magnus Martinsson

Kalkbarrskog  med  tall  och  gran
Naturvärdena i de här miljöerna är bundna till den kalkrika marken i kombination med gamla och senvuxna träd. Kontinuiteten av träd har stor betydelse och ofta är artrikedomen stor vad det gäller marksvampar. Även floran med flera rödlistade kärlväxter gör att kalkbarrskogarna på Gotland är unika i Sverige och de är därmed en skogstyp som Gotland har ett särskilt ansvar för.

Skogsbete
Betesskog. Foto: Magnus Martinsson

Äldre betespräglad barrskog
I äldre betespräglade barrskogar, eller skogsbeten som man också kan kalla skogstypen, är det ofta kombinationen av trädkontinuitet och tunna jordtäcken tillsammans med bete som har bidragit till att dessa skogar har höga naturvärden. Skogarna är ofta luckiga och olikåldriga med inslag av äldre träd. Betad skog är en av de skogstyper som minskat mest i landet under de senaste hundra åren.

Hällemarkskog
Hällmarkstallskog. Foto: Magnus Martinsson

Hällmarkstallskog
Hällmarksskogen hittar vi på mycket lågproduktiva marker och ofta ingår en stor andel impediment i skogstypen. Naturvärdena är knutna till den magra hällmarksmiljön med mycket senvuxna träd och där död vet är ett viktigt inslag i skogstypen. Bark- och vedlevande skalbaggar brukar vara den mest intressanta artgruppen i dessa miljöer.

sumpskog
Barrsumpskog. Foto: Magnus Martinsson

Barrsumpskog med  tall  och  gran
Sumpskogar förekommer ganska sparsamt på Gotland och kännetecknas av gammal barrskog där marken är tydligt påverkad av vatten under åtminstone delar av året. Många av våra sumpskogar har haft en mänsklig påverkan över lång tid i form av exempelvis plockhuggning och dikning.


Sandbarrskog. Foto: Magnus Martinsson

Sandbarrskog
Sandbarrskogen utgörs av gammal, ofta gles tallskog på sand, till exempel sanddyner. Tallarna är vanligtvis lågvuxna, knotiga och spärrgreniga. Miljön är viktigt för framför allt insekter på bark, ved och sand men även vissa kärlväxter och marksvampar. Arealen värdefull sandtallskog på Gotland utanför Gotska Sandön och Fårö bedöms dock vara liten.

Källa: Lokaleko, Nummer 3 2015. Information från Skogsstyrelsen.