Viktiga marina livsmiljöer bevaras för framtiden

Runt Öland och Gotland finns många marina natur- och kulturvärden. Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län samt Linnéuniversitet samarbetar i projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland, vilket har beviljats finansiering från Havs- och vattenmyndigheten för perioden 2015-2017. Syftet är att öka kunskapen om de marina naturvärdena för att identifiera områden som bör skyddas med naturreservat. Kunskapen ska även användas som underlag i havsplaneringen.
Fyr på ön Lillgraut

Genom att skydda marina naturvärden skyddar vi även de så kallade ekosystemtjänsterna. Det kan till exempel vara produktion av mat, upptag och återföring av näringsämnen, möjlighet till fritid och estetiska värden. Skyddet ökar även förutsättningarna för ett variationsrikt ekosystem i Östersjön, vilket ger en bättre återhämtningsförmåga och motståndskraft mot miljöförändringar och andra hot. Initiativet bidrar även till att uppfylla Sveriges mål att skydda 10 % av landets havsområde innan 2020 samt att bilda ett nätverk av skyddade miljöer där alla skyddsvärda miljöer är representerade.

Arbete under 2016

Under 2016 fortsätter arbetet med miljöundersökningar vid Ölands och Gotlands kust. Det marina livet vid Ölands södra kust, runt Gotska Sandön samt Gotlands södra kust kommer att undersökas. Detta sker genom att botten filmas med en undervattenskamera som dras efter en båt. Utifrån filmerna görs en analys av vilka djur, växter, alger och livsmiljöer som finns i området. Viss inventering av sjöfågel kommer också att ske för att få bättre kunskap om viktiga övervintringsplatser och grundområden med föda för till exempel alfågel och ejder. Sjöfartshögskolan (vid Linnéuniversitetet) arbetar vidare med analyser av risker förknippade med intensiv fartygtrafik nära känsliga marina områden. Vi har nu färdigställt en film om naturreservatet Slite skärgård och projektet – filmen finns till höger på denna sida.

 

 

Områden som undersöks inom projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland

Arbetet under 2015

Under 2015 riktade länsstyrelsen i Kalmar län in sig främst på Norra Midsjöbanken - en utsjöbank i Östersjön med höga biologiska värden. Området är internationellt viktigt för övervintrande alfåglar och tobisgrisslor, som i huvudsak livnär sig på musslor. Grundområdet är också av stor betydelse för Östersjöns hotade bestånd av tumlare, som söker sig hit under maj-oktober då det är dags för kalvning och parning. Länsstyrelsen i Gotlands län inventerade och fördjupade kunskaperna om de marina värdena öster om Slite skärgård och vid Östergarnsholm vid östra Gotland. Dessa områden har nu inventerats med undervattenskamera för att kartlägga de mest skyddsvärda marina arterna och livsmiljöerna och identifiera kärnområden med hög biologisk mångfald. Rapporterna från undersökningarna finns till höger på denna sida. Analys av detta material pågår, och arbetet med att inrätta skyddsområden kommer att fortsätta under 2016.

Sälar
Läs mer om projektet här:
Kalmars sida
Linnéuniversitetet

Övriga kontaktpersoner

Länsstyrelsen i Kalmar län
Rita Berger Jönsson
Tel: 010-223 85 29
e-post: rita.Jonsson@lansstyrelsen.se

Sjöfartshögskolan Linnéuniversitetet
Kjell Larsson
Tel: 048-049 76 64
e-post: kjell.larsson@lnu.se

 

Slite skärgård naturreservat

En film om naturreservatet Slite skärgård och projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland.

Se filmen här:

 

Norra Midsjöbanken

Informationsfilm om projekt "Marina naturvärden runt Öland och Gotland".

Se filmen här: