Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland

Projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland syftar till att öka kunskapen om havet. Kunskapen används i havsplaneringen och för att identifiera skyddsvärda områden. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län samt Linnéuniversitetet, och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten för perioden 2015-2017.
Bild på blåstång under vattnet

Arbetet under 2015

Under 2015 riktade länsstyrelsen i Kalmar län in sig främst på Norra Midsjöbanken - en utsjöbank i Östersjön med höga biologiska värden. Området är till exempel internationellt viktigt för övervintrande alfåglar som i huvudsak livnär sig på musslor samt för övervintrande tobisgrisslor. Grundområdet är också av stor betydelse för Östersjöns hotade bestånd av tumlare, som söker sig hit under maj-oktober då det är dags för kalvning och parning. Länsstyrelsen i Gotlands län inventerade och fördjupade kunskaperna om de marina värdena öster om Slite skärgård och vid Östergarnsholm vid östra Gotland. Dessa områden har nu inventerats med undervattenskamera för att kartlägga de mest skyddsvärda marina arterna och livsmiljöerna och identifiera kärnområden med hög biologisk mångfald.
Rapporterna från undersökningarna finns till höger på denna sida.

Arbete under 2016

Under 2016 undersöktes det marina livet vid Ölands södra kust, runt Gotska Sandön samt Gotlands södra kust med undervattenskamera.
Botten utanför Ölands södra udde domineras av kalkstenshäll. Undersökningen visade att stora ytor längs västra kusten hyste täta tångbestånd, bland annat hittades sågtång ända ner till 11 m djup. Ytmässigt dominerade rödalger och blåmusslor.

De utvalda undersökningsområdena söder om Gotland var av olika karaktär, från relativt skyddade vikar till exponerade kuststräckor och områden av utsjökaraktär en bit utanför kusten. I de grunda mer skyddade kustmiljöer hittades på flera platser höga naturvärden i form av täta ålgräsängar och blåstångsbälten medan bottnarna längre ut från kusten ofta beväxtes av blåmussla. Bottnarna på Salvorev, Sandö bank och kring Kopparstenarna utgörs av en blandning av bottensubstrat från sand och grus till sten och block. På hårda bottnarna fanns även här täta bestånd av blåmusslor. Bottnar med blåmusslor med högre täckning än 10 % klassas som biogena rev.

Sjöfartshögskolan (Linnéuniversitetet) arbetade vidare med analyser av risker förknippade med intensiv fartygstrafik nära känsliga marina områden.  

 

 

Områden som undersöks inom projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland

 

Bild på blåmusslor och rödalger

Arbete under 2017

Under 2017 ska Knolls grund (norr om Ölands udde) och Klints bank (öster om Gotland) undersökas närmare. Knolls grund har dokumenterad förekomst av alfågel, samt bottendjup och substrat som ger förutsättningar för bland annat makroalger och musselbottnar. Klints bank är ett spetsigt undervattensberg öster om 20 sjömil Gotland. Området är relativt outforskat men indikationer på intressant djur- och växtliv finns i anslutning till de branta kanterna. Fokus inom båda undersökningarna blir att dokumentera fastsittande vegetation, musselbottnar samt eventuellt även förekommande fiskarter.
Inventering av sjöfågel kommer också att ske för att förbättra kunskapen om viktiga övervintringsplatser och grundområden med föda för till exempel alfågel och ejder.

 

Bild på alfåglar

"Marina naturvärden runt Öland och Gotland" på Kalmar läns Länsstyrelses sida

Övriga kontaktpersoner

Länsstyrelsen i Kalmar län
Rita Berger Jönsson
Tel: 010-223 85 29
e-post: rita.Jonsson@lansstyrelsen.se

Sjöfartshögskolan Linnéuniversitetet
Kjell Larsson
Tel: 048-049 76 64
e-post: kjell.larsson@lnu.se

 

Slite skärgård naturreservat

En film om naturreservatet Slite skärgård och projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland.


Se filmen här:

 

Norra Midsjöbanken

Informationsfilm om projekt "Marina naturvärden runt Öland och Gotland".


Se filmen här:

 Content Editor

En film från Länsstyrelsen i Kalmar län.


Se filmen här: