Skyddad natur

Bild: Lilla och Stora Karlsö, två gotländska naturreservat
Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och djurskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat och nationalparker.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Staten är alltid markägare. Nationalparken är den starkaste skyddsformen. I Gotlands län finns en nationalpark, Gotska Sandön. För närvarande pågår en förstudie om en nationalpark kring Bästeträsk på norra Gotland. Här kan du läsa mer om det inledande arbetet.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön. I Gotlands län finns 134 naturreservat, varav två förvaltas av Region Gotland. På Gotland finns ett kulturreservat.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna. I Gotlands län finns 131 Natura 2000-områden.

Naturen har fler skyddsformer

Andra skyddsformer är till exempel strandskyddsområde, vattenskyddsområde, djurskyddsområde, biotopskyddsområde och naturminne.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

Vill du skydda din skog?

Vi på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen står till tjänst med information om vad som är skyddsvärd skog och vad du som markägare kan få ersättning för att skydda. Skogarna ska innehålla någon typ av höga naturvärden, t ex skiktade, luckiga skogar och förekomst av gamla och döda träd.

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att hitta ett sätt att skydda din skog. De skyddsformer som är aktuella är naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat.