Samförvaltningsinitiativet Gotland (SFIG).

Lokal förvaltning av fisket runt Gotland.
Efter ett beslut från regeringen 2004, startades Samförvaltningsinitiativet Gotland, som ett av sex pilotprojekt, med syfte att utveckla en lokal samförvaltning av fisket runt ön.

I Samförvaltningsinitiativet Gotland (SFIG) samlas alla med intresse i fiske och havsfrågor, för att på bästa sätt förvalta havets resurser.

Tanken är att den lokala kunskapen, om fisket och de biologiska förhållandena, på detta vis tillvaratas och möjliggör en effektivare förvaltning. Genom att besluten fattas gemensamt av de inblandade parterna, är förhoppningen att förståelsen för de fattade besluten skall öka, liksom efterlevnaden.

Deltagare i den lokala samförvaltningsgruppen på Gotland är representanter från yrkesfiskets organisationer, sportfiskets organisationer, husbehovsfiskare, vattenägare, forskare, naturvård och olika myndigheter (länsstyrelsen, kommunen, kustbevakningen och Havs och Vattenmyndigheten), vilka här arbetar gemensamt för att bibehålla och utveckla ett uthålligt kustfiske.

Enklast kommer du i kontakt med SFIG genom Länsstyrelsen.

Rolf Gydemo, Länsfiskekonsulent,
telefon: 010-223 92 51