Foto: Pia Lindberg

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Är det yrkesfiske du är intresserad av, klicka här

Är du intresserad av vilka stöd som går att söka inom Havs- och fiskeriprogrammet följer du denna länk.

Fiskebestämmelserna styr

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska. Vill du veta vilka fiskeregler som gäller i havet eller i de stora sjöarna ska du vända dig till oss.  

Fiskevård stärker fisket

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyr- elsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbi- drag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder. Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fisk- beståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.  

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsom- råden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketill- synsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Genom förbättrad fiskevård ska resurserna bevaras och allmänhetens möjligheter till fiske öka. Insatser för bevarande av hotade arter och stammar sker bl.a. genom  fisketillsyn, att biotopåtgärder prioriteras och att fiskevårdsområden bildas. Länsstyrelsen skall också arbeta med att fiskesektorn omstruktureras så att förutsättningar finns för en
konkurrenskraftig näring. 

Länkar till de regler som gäller för fisket på Gotland och de fullständiga bestämmelserna för fisket hittar du i högerspalten.