Djurskydd

Bild: Får Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet

Länsstyrelsen övertog ansvaret för djurskyddskontrollen 2009. Djurskyddskontrollen avser djur som hålls i fångenskap, som har eller har haft en ägare, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur.

Djurskyddet regleras i djurskyddslagen (SFS 1988:534) med tillhörande förordning och författningar för specifika djurslag och omfattar inte vilda djur (katter räknas som sällskapsdjur även om de är förvildade).

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen och dess följdföreskrifter följs och att djuren har det bra. Det handlar till största delen om upplysning kring gällande regelverk. Kontrollerna sker normalt sett oanmält och upptäcks brister gås dessa igenom och djurägaren får en chans att rätta till dem. Om djurägaren framöver väljer att inte följa bestämmelserna kan djurägaren bli förelagd att åtgärda bristerna inom en bestämd tidsperiod.

Om ett djur far illa kan Länsstyrelsen besluta att det ska omhändertas. Senare beslutas även vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska överlåtas, säljas eller avlivas. Det är polisen som verkställer länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen kan också fatta beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur. 

För att läsa mer om de specifika bestämmelserna för varje djurslag gå in på Jordbruksverkets hemsida.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället. Läs mer under anmälan om djur som far illa här.   

Tillstånd, förprövning, miljö, m.m.

Länsstyrelsen har hand om förprövningar av djurstallar på lantbrukssidan, det omfattar även hästnäringen. Länsstyresen arbetar även med tillståndsprövningar för olika verksamheter, bland annat för större eller yrkesmässig djurhållning för hund, katt eller häst. För vissa typer av yrkesmässig hållning av djur samt för offentlig förevisning. Se mer under kategorierna till vänster. 

Tillsynsansvar som fortfarande ligger kvar på Region Gotland är Miljötillsyn inom lantbruket, viss miljöprövning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (exempelvis grannar som störs av lukter, ljud och liknande).

Även polisen har ett tillsynsansvar, bland annat för Lagen och förordningen över tillsyn om hund och katt. Det omfattar bland annat märkningsregler, lösspringande eller skrämmande individer.

Läs mer om det under lagen om tillsyn av hund och katt. Det finns även EU-förordningar och EU-direktiv som påverkar våra svenska djurskyddsregler.

Ytterligare information kopplat till djur finns under avdelningen Lantbruk och landsbygd här på vår hemsida och på Jordbruksverkets hemsida.

Gå gärna in och titta!