Solcellsstöd

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner. Det är Energimyndigheten som är ansvarig för stödet men länsstyrelsen som handlägger ansökningarna.

Under åren 2013-2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 200 miljoner kronor 2017 och ytterligare 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Detta innebär att stödet totalt kommer att ligga på 915 mkr per år 2018-2020.

Vem kan få stöd?

Stödet ges till alla typer av aktörer, såväl företag som offentliga organisation och privatpersoner. Stöd kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2019.

Ny stödnivå för privatpersoner från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 30 procent. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Hur söker man?

Ansökan om stöd skickas till länsstyrelsen som också fattar beslut. Det går även att söka solcellstödet elektroniskt. Mer information samt blanketter finns på Energimyndighetens webbplats.

Vid frågor om Energimyndighetens stöd till solceller kontakta:

Åsa Eklund Öberg: 010-225 1297 asa.eklundoberg@lansstyrelsen.se

Nicolas Orozco: 010-225 1284 nicolas.orozco@lansstyrelsen.se  

 

Investeringsstöd till förnybar energi inom landsbygdsprogrammet

Företag med jordbruk, trädgårdsodling eller inom rennäring kan söka stöd för investering i produktion av förnybar energi i form av bioenergi, vind, luft, sol, vatten, jord och berg, både för eget bruk och till försäljning. Stöd får lämnas för inköp eller avbetalningsköp av nytt material, programvara, av ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande, upprustning eller planering av anläggning för produktion av förnybar energi.  Stödnivån är 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp. I Gävleborgs län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare för investeringsstöd till förnybar energi. Ansökan görs via ”mina sidor” på Jordbruksverkets hemsida från 27 augusti 2015. Beslut om stöd beräknas tidigast februari 2016 och beslut om utbetalning tidigast april 2016. Observera att statligt stöd endast kan utbetalas från en stödgivare.

Information från Jordbruksverket finns här.

Vid frågor om Jordbruksverkets stöd till solceller kontakta:

Erik Holmestig:  010-225 1426 erik.holmestig@lansstyrelsen.se