Lägesrapport: Extra inventering av varg

I vinter DNA-analyseras all funnen vargspillning i Sverige med syfte att få en så korrekt bild som möjligt av det totala antalet vargar i landet. Extrainventeringen har pågått sedan 1 oktober och hittills har 56 unika vargindivider identifierats i Gävleborg utifrån 447 insamlade spillningsprover. I hela Sverige har hittills 286 unika vargindivider påträffats utifrån 2350 insamlade spillningsprover. Inventeringen pågår fram till den 31 mars 2018.

​- Trots stora mängder snö tidigt på säsongen har spillningsinsamlingen gått bra hittills. Folk har varit engagerade och villiga att hjälpa till. Det viktiga nu är att fortsätta rapportera och samla in vargspillning även kommande två månader. Vi vet att det finns vargar i länet som ännu inte fångats upp i DNA-analyserna, säger Hans Nordin, Inventeringsansvarig på Länsstyrelsen Gävleborg.

Syftet med extrainventeringen är att ta reda på om det eventuellt finns fler eller färre vargar än vad tidigare inventeringar visat. Idag beräknas antalet vargar utifrån antalet funna föryngringar multiplicerat med tio för att få fram totala antalet individer. Denna omräkningsfaktor ska nu utvärderas för att se om siffran tio stämmer. För att inventeringen ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt behövs hjälp av allmänheten och jägare med att rapportera och samla in vargspillning. All vargspillning är av intresse i insamlingen, men även rapporter om vargspår eller synobservationer av vargar är viktiga. Inventeringen pågår fram till den 31 mars 2018.

För mer information om extrainventeringen samt hur du kan hjälpa till, läs mer här:
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/sv/djur-och-natur/rovdjur/inventering-och-rapportering/pages/extra-inventering-av-varg.aspx/

Alla inskickade spillningar analyseras kontinuerligt. Analysresultaten går att se på:
http://www.rovbase.se/?type=2&rovdyr=2&observasjoner=3072&land=2&fraDato=2017-10-01&tilDato=2018-03-31

Viltskadecenter sammanställer med jämna mellanrum analysresultaten och publicerar löpande rapporter på sin webbplats:
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/