Värdefull naturskog i Söderhamns kommun skyddas när Norrbränningen blir naturreservat

Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område ca 8 km SV om Ljusne, kallat Norrbränningen, ska bli naturreservat. Norrbränningen omfattar ett 336 ha stort värdefullt naturskogsområde.

​Området ligger mellan sjöarna Norrbränningen och Sörbränningen och omfattar även berget Uvberg i öster. Väg E4 bildar en korridor rakt genom reservatet.

Norrbränningens höga naturvärden består i de stora arealerna gammal talldominerad naturskog, den stora förekomsten av riktigt gamla tallar och tallöverståndare, samt flertalet spår efter både nya och gamla skogsbränder. De högsta naturvärdena finns på och kring Uvberg (öster om E4), där mycket gammal tallskog med få eller inga spår av skogsbruk täcker delar av berget. Även området väster om E4 håller genomgående höga naturvärden med stora områden gammal, tydligt brandpräglad barrnaturskog, även om dessa delar är något mer påverkade av skogsbruk. Den påfallande stora förekomsten av gamla tallöverståndare och den rikliga förekomsten av brandspår är viktiga beståndsdelar i områdets naturvärden.

Utmärkande för Norrbränningen är den stora förekomsten av vedlevande insekter. Vid en riktad inventering 2016 påträffades över 30 rödlistade insektsarter. Av de hotade insektsarter på tallved som hittats i området kan nämnas reliktslända och tallgångbagge.

Bildandet av Norrbränningens naturreservat har möjliggjorts tack vare att markägare Bergvik Skog har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

Beslut- och skötseöplan Norrbränningens naturreservat.pdf


Bilder i högre upplösning

Här finns bilder i högre upplösning att ladda ner. Bilderna får endast användas i samband med denna nyhet.

Storblocklig skog Foto Martina Kluge.JPG