Beslut om licensjakt efter varg i Gävleborgs län

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt efter 2 vargar inom reviret Nyskogen. Syftet med att besluta om licensjakt i Gävleborgs län är att begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna och underlätta tamdjurshållning för att därigenom skapa förutsättningar för en hållbar vargförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara vargstammens gynnsamma bevarandestatus. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2018 eller till dess att Länsstyrelsen avlyser jakten.

​Länsstyrelsen Gävleborg har fattat beslut om licensjakt efter varg grundat i de juridiska förutsättningarna som finns, utifrån Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg samt i bred förankring i det gemensamma arbetet mellan länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

– Jakten är inriktad på ett område där det finns en dokumenterad problembild och är begränsad till ett revir. Den är enligt Länsstyrelsens bedömning proportionerlig och hindrar heller inte upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus säger Joel Isensköld, chef för Natur- och viltenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Val av revir i Gävleborgs län
Länsstyrelsen har beslutat att välja reviret Nyskogen utifrån kriterier som framtagits i samråd med länets Viltförvaltningsdelegation; täthet/koncentration av vargrevir i länet, historik om skador och oönskade beteenden samt förekomst av tamdjursbesättningar och bebyggelse inom vargrevir.

I reviret Nyskogen finns enligt Viltskadecenters statusrapport från inventeringssäsongen 2016/2017 inga genetiskt värdefulla vargar.

Jaktuttag
Licensjakten omfattar totalt 22 individer och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

  • Värmland – 6 vargar
  • Örebro – 2 vargar
  • Dalarna – 6 vargar
  • Gävleborg – 2 vargar
  • Västmanland – 6 vargar

Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med förberedelser inför licensjakten, i samverkan med övriga berörda län.

Bakgrund
Jakten är ett led i rovdjurspolitiken, som syftar till att vargstammen ska ha gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och att hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.

Besluten och överenskommelserna om lämpligt jaktuttag är tagna i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Gävleborg ingår.

Beslut
Beslutet finns publicerat här på webbsidan. Det kommer också att finnas tillgängligt i receptionen på Länsstyrelsen Gävleborg under överklagandetiden.

Licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2018