Länsstyrelsen uppmärksammar tornedalingarnas dag

Den 15 juli är det tornedalingarnas dag. Länsstyrelsen uppmärksammar dagen genom att hissa den tornedalska flaggan.

Man vet inte exakt hur många som identifierar sig som tornedalingar eller hur många som talar meänkieli, men en beräkning är att det finns ungefär 50 000 tornedalingar i Sverige. De allra flesta som talar språket bor i de sex norrländska tornedalskommunerna: Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna, Gällivare och Kalix. ​

Efter ett krig mellan Sverige och Ryssland 1809 delades Tornedalen upp och gränsen drogs bland annat längs med Torne älv. Den östra delen kom att tillhöra Finland, och den västra delen Sverige.

Alla i området kallar sig inte tornedalingar, vissa som bor i Kiruna och Gällivare identifierar sig mer som malmfältsbor, andra betraktar sig som lantalaiset eller kväner. Begreppet tornedaling kan avse både en geografisk och en kulturell tillhörighet.

Språket kallades tidigare för tornedalsfinska, och är idag känt som meänkieli, vilket betyder "vårt språk".  Meänkieli tillhör den finsk-ugriska familjen och nära besläktat med finskan. Ett utmärkande drag för språket är att det bibehållit en del gamla ord från den finska som talades vid tidpunkten för uppdelningen av Tornedalen. Ett annat drag är de låneord från svenskan som finns i meänkieli.

Under en lång tid förtrycktes Sveriges minoritetsspråk på flera sätt, bland annat fick barnen inte prata exempelvis meänkieli i skolan. Detta var del i den försvenskning av skolan som inleddes på sent 1800-tal. När det på 1970-talet infördes hemspråksundervisning var detta istället på standardfinska. Idag är dock meänkieli ett av Sveriges minoritetsspråk och tornedalingar har rätt till modersmålsundervisning.

 

Fakta: Sveriges minoritetspolitik
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De erkända minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

De nationella minoriteterna är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen, men som funnits här väldigt länge. Samerna, som är ett urfolk, tros ha funnits här i flera tusen år.

Från och med den 1 januari 2010 gäller lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Regeringens minoritetspolitiska strategi innehåller bland annat åtgärder för att: säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets konventioner om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk, motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande samt främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.