Ijungens gammelskog – nytt naturreservat efter markägarinitiativ

Länsstyrelsen har beslutat att bilda Naturreservatet Ijungens gammelskog. Reservatet är 23 ha stort och ligger cirka 15 km nordost om Bollnäs, vid sjön Ijungen. Området skyddas främst för den naturskogsartade skogen.
Gamla träd i Naturreservatet Ijungens gammelskog. Foto: Sofia Engberg

Arbetet med att bilda naturreservat av området påbörjades i slutet av 2014 då länsstyrelsen fick in en intresseanmälan av markägaren genom kometprogrammet (kompletterande metoder för skydd av värdefull skog).

Skogsmarken i naturreservatet är bördig med träd upp emot 30 meter höga. Den består mest av gran, tall och björk i 120-års åldern och yngre. Det finns även inslag av ännu äldre träd och då främst tallar. Lövinslaget varierar. Området har naturskogsartade kvaliteter med gamla träd, döda stående och omkullfallna träd och en blandning av trädåldrar och trädslag. En del av de rödlistade arter som har hittats i området, som exempelvis orkidén knärot och svamparna gränsticka och rosenticka, visar att det har varit en lång skoglig kontinuitet i området.

 

Spår av tretåig hackspett. Foto: Sofia Engberg

​Eftersom det finns fäbodar i närheten har området förr troligen använts till skogsbete. Den bitvis örtrika floran i skogen med exempelvis blåsippa, midsommarblomster, torta och orkidén jungfru marie nycklar kan vara ett tecken på det. Flera hackspettsarter är observerade i området och de behöver områden som detta med äldre träd och död ved för att trivas.

 

Beslut och skötselplan, Ijungens gammelskog (pdf 2,4 MB)

 

För mer information kontakta Pernilla Hansson, 010-225 14 62 eller Sofia Engberg, 010-225 10 00.

 

 

Här finns bilder i högre upplösning att ladda ner. Bilderna får endast användas i samband med denna nyhet.

Gamla träd. Foto: Sofia Engberg

Spår av tretåig hackspett. Foto: Sofia Engberg