Brukarundersökningen visar att Länsstyrelsen Gävleborg är på rätt väg

För nionde året i rad har länsstyrelserna i hela landet genomfört en brukarundersökning. Totalt har 8 356 intervjuer genomförts i hela landet kring frågor som bland annat rör personalens bemötande och kompetens samt hur vårt arbete värderas.

I Gävleborgs län har sammanlagt 530 intervjuer genomförts. Länsstyrelsen har fått höga betyg för bemötande och lyhördhet samt för effektivitet och kompetens.

Syftet med undersökningen är att följa upp dessa verksamheter för att få in underlag till vårt förbättringsarbete. I år har undersökningen för Gävleborgs län omfattat sju verksamhetsområden, jakt och viltvård, livsmedel och djurskydd, kulturmiljö, skydd av områden och arter, samråd för skydd av naturen, miljöfarlig verksamhet samt klimatinvesteringsstöd.

Resultaten varierar mellan olika verksamheter. Länsstyrelsen har högst nöjd-index och helhetsintryck för sitt arbete med jakt och viltvård, djurskydd, fornminnen, samråd för skydd av naturen, miljöfarlig verksamhet samt klimatinvesteringsstöd. Länsstyrelsen som helhet fick höga betyg för personalens bemötande och lyhördhet, samt för sin effektivitet och kompetens.

Undersökning visar även på områden där Länsstyrelsen behöver bli bättre. Tillgängligheten via telefon, svarstiden för e-post och informationen kan förbättras. När det gäller webbplatsen har resultatet förbättrats och GIS upplevs som användarvänlig.

– Jag gläds åt de positiva resultaten och att brukarundersökningen utgör ett  värdefullt verktyg för vårt förbättringsarbete, säger Veronica Lauritzsen som är länsråd på Länsstyrelsen Gävleborg.

Brukarundersökningen