Länsstyrelsen avslår ansökan om skyddsjakt på varg i Ryssjöreviret

I dag har Länsstyrelsen avslagit de ansökningar som inkommit om skyddsjakt på de vargar som räknas till det s.k. Ryssjöreviret. Länsstyrelsen har förståelse för att de inträffade skadorna uppfattas som allvarliga av dem som drabbas och av dem som riskerar att drabbas. De lagar och förordningar som myndigheten stöder sitt arbete på är bl.a. jaktförordningen som anger att skyddsjakt ska som åtgärd för att förhindra att allvarlig skada fortsätter att uppstå ska riktas mot den skadegörande individen.

Det innebär en utmaning i det aktuella ärendet, eftersom vi vet att i det aktuella reviret finns minst fem individer, men det har inte gått att fastställa vilken individ som orsakat skadan. Vår bedömning är att det med all sannolikhet har varit flera individer med vid de angrepp som skett. Att bevilja skyddsjakt på ett helt revir skulle innebära att skyddsjakten blir populationsreglerande, vilket inte är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

I nuläget gör Länsstyrelsen bedömningen att skyddsjakt på enstaka individer i det aktuella reviret, som förebyggande åtgärd mot angrepp på jakthundar ge en osäker och kortsiktig effekt. Enligt lagstiftningen är skyddsjakt motiverat där vargar uppenbart är mer benägna att angripa hundar än genomsnittet. I nuläget är det trots att två hundar dödats av varg, inte möjligt att definiera dessa vargar som mer skadebenägna än genomsnittet baserat på den vägledning Länsstyrelsen har att bygga sitt beslut på.

Då det aktuella läget inte medger att skyddsjakt är den lämpligaste lösningen för att undvika skador, är användandet av skyddsväst för jakthund den åtgärd som är närmast till hands att pröva. Därför kommer Länsstyrelsen att under en begränsad period framöver att ersätta hela kostnaden upp till 5000 kr för skyddsväst avsedd för jakthund till de hundägare som har jakträtt inom reviret Ryssjön. Detta för att i möjligaste mån underlätta för de jägare som bedriver löshundsjakt i området För mer information om detta, kontakta Länsstyrelsen på: gavleborg@lansstyrelsen.se