Lingatjärnsberget i Hudikvalls kommun föreslås bli nytt naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 12 km sydväst om Hudiksvall, kallat Lingatjärnsberget, ska bli naturreservat. Lingatjärnsberget omfattar ett ca 182 ha stort naturskogsområde.
Tallskog på Lingatjärnsberget

Lingatjärnsberget har mycket höga naturvärden som är kopplade till de gamla och relativt orörda barrskogar som växer här. Större delen av skogen utgörs av riktigt gammal tallskog på mager svallad mark, med naturskogsstrukturer som gamla träd, åldersspridning på träden och förekomst av både stående och liggande död ved. I tallskogen förekommer bland annat de skyddsvärda arterna raggbock och tallticka. I andra delar växer gammal grannaturskog med lövinslag, med gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. Här har ett flertal skyddsvärda arter knutna till naturskog hittats, t ex ringlav, rynkskinn, rosenticka och stjärntagging.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Lingatjärnsbergets naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 10 november 2017.

Förslag till beslut och skötselplan, Lingatjärnsberget (pdf 1,8 MB).pdf

För mer information kontakta Martina Kluge, 010-225 12 04