Licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2017 - ändring av jaktområde

Länsstyrelsen har den 28 december beslutat att ändra avgränsningen av jaktområdet för licensjakten på varg. Detta eftersom nya spårningar har förbättrat Länsstyrelsens kunskap om var vargarna i Blyberget och omgivande revir rör sig. 

 

​Läs ändringsbeslutet och se den nya avgränsningen av jaktområdet här

Länsstyrelsen Gävleborg beslutade den 29 september om licensjakt på högst 6 vargar inom reviret Blyberget. Syftet med att besluta om licensjakt i Gävleborgs län är att begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna och underlätta tamdjurshållning för att därigenom skapa förutsättningar för en hållbar vargförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara vargstammens gynnsamma bevarandestatus. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2017 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Länsstyrelsen Gävleborg har fattat beslut om licensjakt på varg grundat i de juridiska förutsättningarna som finns, utifrån Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg, de målsättningar vi har satt upp i vår regionala förvaltningsplan för stora rovdjur samt i bred förankring i det gemensamma arbetet mellan länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

– Jakten är inriktad på ett område där det finns en dokumenterad problembild och är begränsad till ett revir. Den är enligt Länsstyrelsens bedömning proportionerlig och överensstämmer med länets regionala förvaltningsmål. Jakten hindrar inte heller upprätthållandet av va1)rgens gynnsamma bevarandestatus säger Joel Isensköld, chef för Natur- och viltenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Val av revir i Gävleborgs län

Länsstyrelsen har beslutat att välja reviret Blyberget utifrån kriterier som framtagits i samråd med länets Viltförvaltningsdelegation; täthet/koncentration av vargrevir i länet, historik om skador och oönskade beteenden samt förekomst av tamdjursbesättningar och bebyggelse inom vargrevir.

I området som omfattas av reviret Blyberget finns en historik av skador och obehag orsakade av varg som inte minst av socioekonomiska skäl är angelägna att lösa.

I reviret Blyberget finns enligt Viltskadecenters statusrapport från inventeringssäsongen 2015/2016 inga genetiskt värdefulla vargar.

Jaktuttag

Licensjakten omfattar totalt 24 individer och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

  • Värmland – 6 vargar (länseget revir)
  • Örebro/Värmland – 6 vargar (gemensamt revir)
  • Dalarna – 6 vargar
  • Gävleborg – 6 vargar

Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med förberedelser inför licensjakten, i samverkan med övriga berörda län.

Bakgrund

Jakten är ett led i rovdjurspolitiken, som syftar till att vargstammen ska ha gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och att hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.

Besluten och överenskommelserna om lämpligt jaktuttag är tagna i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Gävleborg ingår.

Det ursprungliga beslutet - observera att kartan är inaktuell

Beslutet.