Projekt LIV – laxfisk i nedre Dalälven

Projektet LIV ska i första hand utreda nedre Dalälvens potential för att återfå fiskvandring från havet. Med hjälp av inventeringar och analyser ska projektet öka kunskapen om älvens fiskbestånd och dess livsmiljöer. Målet är att undersöka om det är möjligt att återfå livskraftiga och självreproducerande populationer av lax och havsöring i den nedre delen av en av landets största reglerade älvar, Dalälven. Projektet finansieras till största del av Fortums och Vattenfalls Miljöfond, Bra miljöval, som administreras av Svenska Naturskyddsföreningen.
Projekt LIV – laxfisk i nedre Dalälven

– Projektet ska undersöka och redovisa vilka åtgärder som behövs för att återfå lax och havsöring i älvsystemet från Älvkarleby upp till Näs. En stor utmaning som bland annat handlar om att skapa fria vandringsvägar för lax och havsöring, säger Anna Hagelin, projektledare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Förutom att undersöka vilka åtgärder som behövs för att bygga upp ett självreproducerande bestånd av lax- och havsöring i älven ska projektet också undersöka och redovisa vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt säkra och återskapa ursprungliga fiskbestånd. En stor del av arbetet kommer att handla om att lokalisera potentiella lek- och uppväxtområden, sammanställa åtgärdsbehov för dessa samt utreda behov och placering av fiskvägar förbi kraftverk och regleringsdammar. Rapporten ska också beskriva hinder och motstående intressen till detta.

– Projektet ska utföra en total inventering av problem och hotbilder för fiskbestånden i nedre Dalälven. Detta innefattar både en analys och sammanställning av befintligt material samt att utföra nya inventeringar i form av provfisken, biotopkarteringar, fiskmärkning och kartering av vandringshinder, säger Anna Hagelin.

Nedre Dalälven är i dag utbyggd med bland annat fem större kraftverk i huvudfåran från Älvkarleby till Näs. Sträckan består av en unik och komplex miljö med en variation av fjärdar och forssträckor. Delar av sträckan ingår i Färnebofjärdens nationalpark och området präglas av den vackra naturen, där fisket är en viktig komponent i områdets turistattraktion. Nedre Dalälven delas mellan ett antal kommuner och inte mindre än fyra län. För att projektet ska bli framgångsrikt krävs samarbeten och förankring mellan ett stort antal fiskevattenägare, verksamhetsutövare, kommuner, frivilligorganisationer, vattenkraftsägare och myndigheter.  LIV - lax i Dalälven är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gävleborg och Uppsala samt kraftverksägarna Fortum och Vattenfall och samtliga ser fram emot det långsiktiga samarbetet och de resultat projektet kommer att påvisa.

- Det finns ännu inte några exempel på att man lyckats kombinera storskalig vattenkraftproduktion med återskapande av livskraftiga bestånd av havsvandrande fisk som t. ex. lax i en kraftigt reglerad och utbyggd större älv som Dalälven. Det känns därför både spännande och inspirerande att i samarbete med andra intressenter få följa med ner under vattenytan för att ta fram viktigt biologiskt kunskapsunderlag som vi idag saknar, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum Generation AB.

- Vattenkraften kommer att spela en viktig roll i det svenska energisystemet även i framtiden. Genom samverkansprojekt av det här slaget ska vi bidra till att hitta bra lösningar för att öka den biologiska mångfalden i Dalälven, säger Erik Sparrevik, Miljöspecialist vid Vattenfall Vattenkraft.

– Som en viktig del av projektet ingår att lägga grund för fortsatt långsiktigt samarbete, med målet att skapa en levande laxälv, en ännu starkare fisketurism och ett ekosystem i balans i Nedre Dalälven, avslutar Anna Hagelin, projektledare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Projektägare är Länsstyrelsen Gävleborg. Projektet är 2-årigt (2015-2017) och omsätter ca 3 miljoner SEK.