LOVA - bidrag för havsmiljön

Regeringen beslutade 2009 om ett bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön. Bidraget kallas för LOVA, vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Kommuner, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer kan ansöka om medel.

Sök LOVA för friskare vatten! Det behövs flera insatser för att minska övergödning och miljögifter i länets vatten och syftet med LOVA är att stimulera kostnadseffektiva åtgärder på lokal nivå. Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om 50 % finansieringsbidrag för projekt som minskar tillförseln av fosfor, kväve och miljögifter till Östersjön.

Sista ansökningsdatum för 2017 är den 28 februari.

Den 1 oktober 2014 reviderades LOVA-förordningen vilket betyder att mottagningsstationer för toalettavfall från båtar inte längre kan beviljas LOVA-bidrag.

Vad är LOVA-bidraget?

Det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Regeringen har därför infört ett särskilt statligt bidrag till lokala vattenvårdssatsningar för att minska belastningen av övergödning och miljögifter.

Bidraget är riktat till kommuner och ideella sammanslutningar för att täcka upp till 50% av kostnaden för åtgärderna. Stöd får ges till åtgärder som avser:

     
 1. Framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet.
 2. Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön.
 3. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

 

Såväl insatser längs kusten som lokala inlandsinsatser kan vara aktuella för ansökan.

Baserat på LOVA-anslag och bemyndiganden för tidigare fleråriga projekt beräknas den maximala budgeten för LOVA 2017 bli 230 000 kr.

Så söker du bidraget

LOVA-bidrag söks hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. 

På Havs och vattenmyndighetens hemsida finns mer information att läsa om LOVA-bidraget. Där finner du också anvisningar, blanketter och vägledning.

Projekt som LOVA bidragit till tidigare år 

LOVA-bidraget i Gävleborg har hittills bidragit till:

Ett flertal dagvattendammar i Hudiksvalls kommun.

En spolplatta med efterföljande reningssteg, Söderhamns Motorsällskap (SMS hamn).

En stationär borsttvätt för båtskrov i Söderhamns kommun (placerad hos Sandarne båtklubb).

Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar längs länets kust (se nedan). Observera att denna typ av åtgärd, sedan den 1 oktober 2014 då LOVA-förordningen reviderades, inte längre kan få bidrag. 

Gävle kommun:

 • Fliskärsvarvet (Ekonomisk förening) 
 • Huseliiharen (Gefle SegelSällskap)
 • Trödje fritidsbåtshamn (Trödje och Hille båtklubbar tillsammans)
 • Norrsundet fritidsbåtshamn (Norrsundets motorbåtsklubb)
 • Axmarbruks hamn (Axmarbruks hamnförening)

Söderhamns kommun:

 • Söderhamns gästhamn (Söderhamns kommun)
 • Söderhamns motorsällskaps fritidsbåtshamn (Söderhamns motorsällskap)
 • Segelvik (Söderhamns segelsällskap)
 • Skärså fritidsbåtshamn (Söderhamns kommun)
 • Ljusne (Ljusne Ala motorbåtsklubb)

Hudiksvalls kommun:

 • Hudiksvalls småbåtshamn (Hudiksvalls Sjösportsällskap)

Nordanstigs kommun:

 • Mellanfjärdens gäst- och fritidsbåtshamn (Mellanfjärdens Fiskehamnsförening)
 • Stocka hamn (Nordanstigs kommun)   

I Storsjön, i Sandvikens kommun, har man även installerat ett multrum på Stora Gösholmen som ett led att minska på utsläppen av fosfor och kväve. Även Gävle kommun har fått bidrag för att byta ut traditionella latriner mot mulltoaletter på ett par öar i skärgården.

 

Segelbåtar i kvällssol, vid Enmaren, norr om Gävle.  

 Segelbåtar vid Enmaren
 norr om Gävle.
 Foto: Stig Hammarsten.

 Rent båtliv